هیأت مدیره‌ی انجمن علمی روان‌درمانی ایران

دکتر سامان توکلی رئیس انجمن علمی روان‌درمانی ایران

رییس انجمن

دکتر سامان توکلی

سوابق علمی دکتر سامان توکلی

دکتر نهاله مشتاق نایب رئیس انجمن علمی روان‌درمانی ایران

نایب رییس انجمن

دکتر نهاله مشتاق

سوابق علمی دکتر نهاله مشتاق

دکتر مهرداد افتخار عضو هیأت مدیره انجمن علمی روان‌درمانی ایران

دبیر انجمن

دکتر مهرداد افتخار

دکتر فرهاد طارمیان عضو هیأت مدیره انجمن علمی روان‌درمانی ایران

عضو هیأت مدیره

دکتر فرهاد طارمیان

دکتر گودرزی عضو هیأت مدیره انجمن علمی روان‌درمانی ایران

عضو هیأت‌مدیره

دکتر ناصر گودرزی

دکتر غلامرضا ترابی پاریزی عضو هیأت مدیره انجمن علمی روان‌درمانی ایران

عضو هیأت مدیره

دکتر غلامرضا ترابی پاریزی

دکتر عباس امید عضو هیأت مدیره انجمن علمی روان‌درمانی ایران

خزانه‌دار

دکتر عباس امید

بازرس انجمن علمی روان‌درمانی ایران

بازرس  انجمن

دکتر مرتضی امامی پارسا

دکتر سعید ممتازی عضو علی‌البدل هیأت مدیره انجمن علمی روان‌درمانی

عضو علی‌البدل

دکتر سعید ممتازی

سوابق علمی دکتر سعید ممتازی

دکتر امیتیس توکلی

عضو علی‌البدل

دکتر امیتیس توکلی