سومین همایش سالیانه‌ی انجمن علمی روان‌درمانی ایران، با عنوان «اعتماد: سازه‌ای روانی در گستره‌ی زندگی»، در تاریخ ٧ تا ٩ اسفندماه ١٣٩٨ برگزار خواهد شد.

بر اساس مصوبه‌ی هیأت مدیره‌ی انجمن علمی روان‌درمانی ایران و شورای سیاست‌گذاری سومین همایش سالیانه‌ی انجمن، دکتر فرهاد طارمیان دبیر علمی و دکتر غلامرضا ترابی دبیر اجرایی این همایش هستند.