دومین همایش سالیانه‌ی انجمن علمی روان‌درمانی ایران

محورهای همایش روان‌درمانی در پرتو فرهنگ و جامعه

بنا به تصویب شورای سیاست‌گذاری و کمیته‌ی علمی همایش، محورهای این همایش به صورت زیر مصوب شده‌اند. سعی بر آن است که با پوشش علمی حداکثری محورهای زیر برنامه علمی پرباری تقدیم دانش‌پژوهان روان‌درمانی گردد.

 • معنای فرهنگی تن-روان و روان‌درمانی

 • انطباق فرهنگی روان‌درمانی

 • ظرفیت‌های فرهنگ ایرانی برای روان‌درمانی

 • روان‌درمانی جامعه‌محور

 • ابعاد فرهنگی-اجتماعی روان‌درمانی

 • روان‌درمانی، تغییرات و بحران‌های اجتماعی

 • جنسیت و روان‌درمانی

 • گروه‌درمانی، خانواده‌درمانی و زوج‌درمانی در ایران

 • شناخت اجتماعی و روان‌درمانی

 • مغز، علوم شناختی و روان‌درمانی

 • فناوری‌های نوین و روان‌درمانی

 • رفتارهای اعتیادی و روان‌درمانی

 • مشکلات و آسیب‌های اجتماعی و روان‌درمانی

 • ملاحظات فرهنگی در روان‌درمانی مشکلات جنسی

 • اخلاق و قانون در روان‌درمانی

 • اقتصاد روان‌درمانی