محورهای سومین همایش سالیانه‌ی انجمن علمی روان‌درمانی ایران عبارت‌اند از:

 • اعتماد در سیر رشد شخصیت
 • اعتماد در رابطه‌های بین‌فردی
 • اعتماد در زوج‌ها و خانواده
 • اعتماد بین‌نسلی
 • اعتماد در رابطه‌ی درمانی
 • اعتماد و اخلاق حرفه‌ای
 • اعتماد و جزمی‌اندیشی در نظریه‌های روان‌درمانی
 • اعتماد در عصر اینترنت
 • اعتماد اجتماعی
 • اعتماد و نظام سلامت
 • اعتماد در زندگی شهروندی
 • اعتماد و آسیب‌های اجتماعی
 • اعتماد و ریشه‌های فرهنگی
 • اعتماد بین ملت‌ها و فرهنگ‌ها
 • اعتماد و علوم اعصاب