همکاران و برگزار کنندگان دومین همایش سالیانه‌ی انجمن علمی روان‌درمانی ایران

انجمن علمی روان‌درمانی ایران با همراهی نهاد‌ها و سازمان‌های زیر دومین همایش سالیانه را برگزار خواهد کرد.