بانک اطلاعات اعضای انجمن

نام و نام خانوادگیفرزاد کریم نژاد
نوع عضویت عضو وابسته
مدرک تحصیلیکارشناس ارشد روان‌شناسی بالینی
سایر اطلاعات