بانک اطلاعات اعضای انجمن

نام و نام خانوادگیمختار کریمی
نوع عضویت عضو وابسته
مدرک تحصیلیکارشناس ارشد روان‌شناسی بالینی
سایر اطلاعات