بانک اطلاعات اعضای انجمن

نام و نام خانوادگیساره عسکری
نوع عضویت عضو وابسته
مدرک تحصیلیدستیار روان‌پزشکی
سایر اطلاعات آدرس ای‌میل: saj.sarehaskari@gmail.com