بانک اطلاعات اعضای انجمن

نام و نام خانوادگیحامد غیاثی
نوع عضویت عضو پیوسته
مدرک تحصیلیدکترای روان‌شناسی بالینی
سایر اطلاعات دانشگاه: علوم پزشکی شهید بهشتی