بانک اطلاعات اعضای انجمن

نام و نام خانوادگیطاهر فرج زاده
نوع عضویت عضو وابسته
مدرک تحصیلیکارشناس ارشد روان‌شناسی بالینی
سایر اطلاعات آدرس ای‌میل: farajzadeh.taher@yahoo.com