برنامه‌ی علمی دومین همایش سالانه انجمن علمی روان‌درمانی ایران