ساختار دومین همایش انجمن علمی روان‌درمانی ایران، روان‌درمانی در پرتو فرهنگ و جامعه