دومین همایش سالیانه‌ی انجمن علمی روان‌درمانی ایران
دومین همایش سالیانه‌ی انجمن علمی روان‌درمانی ایران
ساختار دومین همایش انجمن علمی روان‌درمانی ایران، روان‌درمانی در پرتو فرهنگ و جامعه