سومین همایش سالیانه‌ی انجمن علمی روان‌درمانی ایران

The 3rd Annual Congress of the Iranian Psychotherapy Association