آیین‌نامه‌های انجمن علمی روان‌درمانی ایران

آیین‌نامه‌ی محاسبات مالی دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی انجمن

آیین‌نامه‌ی محاسبات مالی دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی انجمن

آیین‌نامه‌ی هم‌کاری با افراد و سازمان‌های دیگر برای مشارکت در برنامه‌های انجمن

آیین‌نامه‌ی هم‌کاری با افراد و سازمان‌های دیگر برای مشارکت در برنامه‌های انجمن

شاخه‌های استانی انجمن علمی روان‌درمانی ایران

آیین‌نامه‌ی تشکیل و انتخابات شاخه‌های استانی