بانک اطلاعات اعضای انجمن

 نام نام خانوادگی مدرک تحصیلی شهرنوع عضویتاطلاعات بیشتر
علیرضانیکمرادکارشناس ارشد روان‌شناسی بالینیتهران عضو وابسته نمایش جزییات
آمنهفانیکارشناس ارشد روان‌شناسی بالینیتهران عضو وابسته نمایش جزییات
پژواکانتظاریکارشناس ارشد روان‌شناسی بالینیتهران عضو وابسته نمایش جزییات
سیده عذرایثربیدستیار روان‌پزشکیتهران عضو وابسته نمایش جزییات
فاطمهسجادیانکارشناس ارشد روان‌شناسی بالینیالشتر ـ سلسله عضو وابسته نمایش جزییات
خاطرهطوفانیروان‌پزشکطرقبه ـ بینالود عضو پیوسته نمایش جزییات
اشکانفعله کارکارشناس ارشد روان‌شناسی بالینیبندرعباس عضو وابسته نمایش جزییات
شیداباباحاجیانیکارشناس ارشد روان‌شناسی بالینیسنندج عضو وابسته نمایش جزییات
نفیسهجنتیکارشناس ارشد روان‌شناسی بالینیتهران عضو وابسته نمایش جزییات
فائزهناصح جهقیکارشناس ارشد روان‌شناسی بالینیتهران عضو وابسته نمایش جزییات
مصطفییونسی سینکیکارشناس ارشد روان‌شناسی بالینیتهران عضو وابسته نمایش جزییات
حسینسلیمان‌پناه بکتاشکارشناس ارشد روان‌شناسی بالینیبناب عضو وابسته نمایش جزییات
الهامموسویانکارشناس ارشد روان‌شناسی بالینیشیراز عضو وابسته نمایش جزییات
الهامروحیروان‌پزشکتهران عضو پیوسته نمایش جزییات
سمانهکاتبیکارشناس ارشد روان‌شناسی بالینیکرج عضو وابسته نمایش جزییات
زهرامهدی پورروان‌پزشکمرودشت عضو پیوسته نمایش جزییات
حسنفلاح پورروان‌پزشکزنجان عضو پیوسته نمایش جزییات
خدیجهمحسن پوریانروان‌پزشکراسک عضو پیوسته نمایش جزییات
منصورهکیانی دهکردیروان‌پزشکتهران عضو پیوسته نمایش جزییات
ایدهغفورروان‌پزشکساری عضو پیوسته نمایش جزییات
 نام نام خانوادگی مدرک تحصیلی شهرنوع عضویتاطلاعات بیشتر