بانک اطلاعات اعضای انجمن

 نام نام خانوادگی مدرک تحصیلی شهرنوع عضویتاطلاعات بیشتر
هادیپاکدلکارشناس ارشد روان‌شناسی بالینیارومیه عضو وابسته نمایش جزییات
حمیده‌ساداتصدرعاملیروان‌پزشکایوان عضو پیوسته نمایش جزییات
فربدفدائیروان‌پزشکتهران عضو پیوسته نمایش جزییات
جمیلهزارعیدکترای روان‌شناسی سلامتتهران عضو پیوسته نمایش جزییات
رضامحققروان‌پزشکتهران عضو پیوسته نمایش جزییات
ویدامبشرروان‌پزشکتهران عضو پیوسته نمایش جزییات
نصیحتحکمت خواهروان‌پزشکاهواز عضو پیوسته نمایش جزییات
مرتضیامامی پارساروان‌پزشکاصفهان عضو پیوسته نمایش جزییات
مهسامهدوی نسبدستیار روان‌پزشکیتهران عضو وابسته نمایش جزییات
علیمهربانروان‌پزشکبهبهان عضو پیوسته نمایش جزییات
رحمانهآزادگانکارشناس ارشد روان‌شناسی بالینیتهران عضو وابسته نمایش جزییات
شیمابهدانیکارشناس ارشد روان‌شناسی بالینیبیرجند عضو وابسته نمایش جزییات
امیدساعددکترای روان‌شناسی بالینیزنجان عضو پیوسته نمایش جزییات
مجیدمحمدپور اصفهانروان‌پزشکتهران عضو پیوسته نمایش جزییات
مهرساکباریدستیار روان‌پزشکیاصفهان عضو وابسته نمایش جزییات
فاطمه ساداتناجیروان‌پزشکاصفهان عضو پیوسته نمایش جزییات
نداانتظاری نجف‌آبادیروان‌پزشکخمینی شهر عضو پیوسته نمایش جزییات
فاطمهفزوهدستیار روان‌پزشکیاصفهان عضو وابسته نمایش جزییات
رویامظفریدستیار روان‌پزشکیاصفهان عضو وابسته نمایش جزییات
شیرینگلکار خوزانیدستیار روان‌پزشکیاصفهان عضو وابسته نمایش جزییات
 نام نام خانوادگی مدرک تحصیلی شهرنوع عضویتاطلاعات بیشتر