بانک اطلاعات اعضای انجمن

 نام نام خانوادگی مدرک تحصیلی شهرنوع عضویتاطلاعات بیشتر
امیرقنبریکارشناس ارشد روان‌شناسی بالینیتهران عضو وابسته نمایش جزییات
علیمیریکارشناس ارشد روان‌شناسی بالینیشیراز عضو وابسته نمایش جزییات
میثاقنوروزی اصفهانیکارشناس ارشد روان‌شناسی بالینیاصفهان عضو وابسته نمایش جزییات
فاطمهمحمودیکارشناس ارشد روان‌شناسی بالینیشیراز عضو وابسته نمایش جزییات
ساجدهنوربهشتروان‌پزشکلردگان عضو پیوسته نمایش جزییات
امیدرضاآریاکارشناس ارشد روان‌شناسی بالینیشیراز عضو وابسته نمایش جزییات
عبدالرضاسرکانیکارشناس ارشد روان‌شناسی بالینیاصفهان عضو وابسته نمایش جزییات
محمد حسندوازده امامیدکترای روان‌شناسی بالینیاصفهان عضو پیوسته نمایش جزییات
لیلاقاسمیکارشناس ارشد روان‌شناسی بالینیاصفهان عضو وابسته نمایش جزییات
میتراجهانگیررادکارشناس ارشد روان‌شناسی بالینیتهران عضو وابسته نمایش جزییات
مهشیدطباطبائیانروان‌پزشکاصفهان عضو پیوسته نمایش جزییات
شهرزادعقیلیروان‌پزشکخور عضو پیوسته نمایش جزییات
نرگسسرداریکارشناس ارشد خانواده‌درمانیتهران عضو وابسته نمایش جزییات
هلنخوسفیکارشناس ارشد روان‌شناسی بالینیتهران عضو وابسته نمایش جزییات
نادرمنیرپوردکترای روان‌شناسی سلامتقم عضو پیوسته نمایش جزییات
فاطمهافسریکارشناس ارشد روان‌شناسی بالینیشیراز عضو وابسته نمایش جزییات
طاهرفرج زادهکارشناس ارشد روان‌شناسی بالینیتبریز عضو وابسته نمایش جزییات
رویاعرب زادهکارشناس ارشد روان‌شناسی بالینیاصفهان عضو وابسته نمایش جزییات
حامدغیاثیدکترای روان‌شناسی بالینیساوه عضو پیوسته نمایش جزییات
مهساکدخداییکارشناس ارشد روان‌شناسی بالینیاصفهان عضو وابسته نمایش جزییات
 نام نام خانوادگی مدرک تحصیلی شهرنوع عضویتاطلاعات بیشتر