بانک اطلاعات اعضای انجمن

 نام نام خانوادگی مدرک تحصیلی شهرنوع عضویتاطلاعات بیشتر
محمدکریمخانیکارشناس ارشد روان‌شناسی بالینیتهران عضو وابسته نمایش جزییات
نگارباقرکارشناس ارشد روان‌شناسی کودک و نوجوانتهران عضو وابسته نمایش جزییات
مهردادنامدار اصلکارشناس ارشد روان‌شناسی بالینیرشت عضو وابسته نمایش جزییات
یوسفاسماعیلیونکارشناس ارشد روان‌شناسی بالینیتهران عضو وابسته نمایش جزییات
مهرنازمصباحکارشناس ارشد روان‌شناسی بالینیتهران عضو وابسته نمایش جزییات
لالهنورالهیکارشناس ارشد روان‌شناسی بالینیتهران عضو وابسته نمایش جزییات
نداعلی بیگیدکترای روان‌شناسی بالینیتهران عضو پیوسته نمایش جزییات
سپیدهسلطان محمدلودکترای روان‌شناسی بالینیتهران عضو پیوسته نمایش جزییات
آذینفرزیندکترای روان‌شناسی بالینیتهران عضو پیوسته نمایش جزییات
افسانهمحمدزادهروان‌پزشکتهران عضو پیوسته نمایش جزییات
سمیهتاتروان‌پزشکتهران عضو پیوسته نمایش جزییات
مسعوداحمدزاداصلروان‌پزشکتهران عضو پیوسته نمایش جزییات
شهرهمحسنیروان‌پزشکتهران عضو پیوسته نمایش جزییات
عباسکیوانلودکترای روان‌شناسی سلامتابدال آباد عضو پیوسته نمایش جزییات
آرماندهقان صفی آبادروان‌پزشکتهران عضو پیوسته نمایش جزییات
مریمطباطبایی مطلقروان‌پزشکتهران عضو پیوسته نمایش جزییات
تکتمزرگریاندستیار روان‌پزشکیمشهد عضو وابسته نمایش جزییات
الهامآریامنشکارشناس ارشد روان‌شناسی بالینیکرج عضو وابسته نمایش جزییات
محمدصنعتیروان‌پزشکتهران عضو پیوسته نمایش جزییات
فاطمهپورنصرالهکارشناس ارشد روان‌شناسی بالینیرشت عضو وابسته نمایش جزییات
 نام نام خانوادگی مدرک تحصیلی شهرنوع عضویتاطلاعات بیشتر