بانک اطلاعات اعضای انجمن

 نام نام خانوادگی مدرک تحصیلی شهرنوع عضویتاطلاعات بیشتر
نادرمنیرپوردکترای روان‌شناسی سلامتقم عضو پیوسته نمایش جزییات
فاطمهافسریکارشناس ارشد روان‌شناسی بالینیشیراز عضو وابسته نمایش جزییات
طاهرفرج زادهکارشناس ارشد روان‌شناسی بالینیتبریز عضو وابسته نمایش جزییات
حامدغیاثیدکترای روان‌شناسی بالینیساوه عضو پیوسته نمایش جزییات
ونوسحیدریکارشناس ارشد روان‌شناسی بالینیتهران عضو وابسته نمایش جزییات
راضیهزارعکارشناس ارشد روان‌شناسی بالینیشیراز عضو وابسته نمایش جزییات
سجادحضرتیکارشناس ارشد روان‌شناسی بالینیقزوین عضو وابسته نمایش جزییات
سارهعسکریدستیار روان‌پزشکیتهران عضو وابسته نمایش جزییات
بی‌تاسلطانیکارشناس ارشد روان‌شناسی بالینیتهران عضو وابسته نمایش جزییات
اعظم ساداتمدنیکارشناس ارشد روان‌شناسی بالینیتهران عضو وابسته نمایش جزییات
ترانهقلی پورکارشناس ارشد روان‌شناسی بالینیشیروان عضو وابسته نمایش جزییات
زهرارضائیکارشناس ارشد روان‌شناسی بالینیتهران عضو وابسته نمایش جزییات
عباسعلیبابایی آقاملکیکارشناس ارشد روان‌شناسی بالینیبهشهر عضو وابسته نمایش جزییات
مختارکریمیکارشناس ارشد روان‌شناسی بالینیسقز عضو وابسته نمایش جزییات
محمدفرجیکارشناس ارشد روان‌شناسی بالینیخلخال عضو وابسته نمایش جزییات
طاهرهاصغریروان‌پزشکرودسر عضو پیوسته نمایش جزییات
فرزادکریم نژادکارشناس ارشد روان‌شناسی بالینیتهران عضو وابسته نمایش جزییات
رضوانامیرزرگرکارشناس ارشد روان‌شناسی بالینیتهران عضو وابسته نمایش جزییات
معصومههدایتیدکترای روان‌شناسی سلامتتهران عضو پیوسته نمایش جزییات
سعیدطاهریکارشناس ارشد روان‌شناسی بالینیتهران عضو وابسته نمایش جزییات
 نام نام خانوادگی مدرک تحصیلی شهرنوع عضویتاطلاعات بیشتر