بانک اطلاعات اعضای انجمن

 نام نام خانوادگی مدرک تحصیلی شهرنوع عضویتاطلاعات بیشتر
فرشادشیبانیدکترای روان‌شناسی بالینیمشهد عضو پیوسته نمایش جزییات
فاطمهسیفیکارشناس ارشد روان‌شناسی بالینیقم عضو وابسته نمایش جزییات
فهیمهجلیلی جهرمیکارشناس ارشد روان‌شناسی بالینیجهرم عضو وابسته نمایش جزییات
اعظمپورباقری بهابادیکارشناس ارشد روان‌شناسی بالینیبهاباد عضو وابسته نمایش جزییات
فاطمهرستم پور آلاشتیکارشناس ارشد روان‌شناسی بالینیبابل عضو وابسته نمایش جزییات
مهرانگیزآبیدکارشناس ارشد روان‌شناسی بالینیجهرم عضو وابسته نمایش جزییات
وحیدهقائمی فرکارشناس ارشد روان‌شناسی بالینیجهرم عضو وابسته نمایش جزییات
محمدمنطقکارشناس ارشد روان‌شناسی بالینیتهران عضو وابسته نمایش جزییات
حمیداسلامیدستیار روان‌پزشکیمشهد عضو وابسته نمایش جزییات
مسعودهنرمندکارشناس ارشد روان‌شناسی بالینیتهران عضو وابسته نمایش جزییات
عباسناظمیانروان‌پزشکمشهد عضو پیوسته نمایش جزییات
 نام نام خانوادگی مدرک تحصیلی شهرنوع عضویتاطلاعات بیشتر