بانک اطلاعات اعضای انجمن

 نام نام خانوادگی مدرک تحصیلی شهرنوع عضویتاطلاعات بیشتر
ستارهآقاییکارشناس ارشد روان‌شناسی بالینیتهران عضو وابسته نمایش جزییات
الههدل آذردکترای روان‌شناسی بالینیرشت عضو پیوسته نمایش جزییات
النازتهی دستکارشناس ارشد روان‌شناسی بالینیزاهدان عضو وابسته نمایش جزییات
طوبیموحد نساجکارشناس ارشد روان‌شناسی بالینیقم عضو وابسته نمایش جزییات
محمدرحیم زاده چهارلنگکارشناس ارشد روان‌شناسی بالینیدزفول عضو وابسته نمایش جزییات
حسنفرهیدکترای روان‌شناسی بالینیرشت عضو پیوسته نمایش جزییات
کیومرثسلیمانیکارشناس ارشد روان‌شناسی بالینیتهران عضو وابسته نمایش جزییات
فاطمهسلطانیکارشناس ارشد روان‌شناسی بالینیتهران عضو وابسته نمایش جزییات
جعفرسارانی یازتپهکارشناس ارشد روان‌شناسی بالینیتهران عضو وابسته نمایش جزییات
دل آرامحاجی باقردکترای روان‌شناسی بالینیتهران عضو پیوسته نمایش جزییات
عاطفهستاری‌نژادروان‌پزشکشیراز عضو پیوسته نمایش جزییات
امینشریفیکارشناس ارشد روان‌شناسی بالینیشیراز عضو وابسته نمایش جزییات
ایمانآذرینوشکارشناس ارشد روان‌شناسی بالینیدورود عضو وابسته نمایش جزییات
امیرقنبریکارشناس ارشد روان‌شناسی بالینیتهران عضو وابسته نمایش جزییات
علیمیریکارشناس ارشد روان‌شناسی بالینیشیراز عضو وابسته نمایش جزییات
میثاقنوروزی اصفهانیکارشناس ارشد روان‌شناسی بالینیاصفهان عضو وابسته نمایش جزییات
فاطمهمحمودیکارشناس ارشد روان‌شناسی بالینیشیراز عضو وابسته نمایش جزییات
ساجدهنوربهشتروان‌پزشکلردگان عضو پیوسته نمایش جزییات
امیدرضاآریاکارشناس ارشد روان‌شناسی بالینیشیراز عضو وابسته نمایش جزییات
عبدالرضاسرکانیکارشناس ارشد روان‌شناسی بالینیاصفهان عضو وابسته نمایش جزییات
 نام نام خانوادگی مدرک تحصیلی شهرنوع عضویتاطلاعات بیشتر