بانک اطلاعات اعضای انجمن

 نام نام خانوادگی مدرک تحصیلی شهرنوع عضویتاطلاعات بیشتر
زهرارضائیکارشناس ارشد روان‌شناسی بالینیتهران عضو وابسته نمایش جزییات
عباسعلیبابایی آقاملکیکارشناس ارشد روان‌شناسی بالینیبهشهر عضو وابسته نمایش جزییات
مختارکریمیکارشناس ارشد روان‌شناسی بالینیسقز عضو وابسته نمایش جزییات
محمدفرجیکارشناس ارشد روان‌شناسی بالینیخلخال عضو وابسته نمایش جزییات
طاهرهاصغریروان‌پزشکرودسر عضو پیوسته نمایش جزییات
فرزادکریم نژادکارشناس ارشد روان‌شناسی بالینیتهران عضو وابسته نمایش جزییات
رضوانامیرزرگرکارشناس ارشد روان‌شناسی بالینیتهران عضو وابسته نمایش جزییات
معصومههدایتیدکترای روان‌شناسی سلامتتهران عضو پیوسته نمایش جزییات
سعیدطاهریکارشناس ارشد روان‌شناسی بالینیتهران عضو وابسته نمایش جزییات
جوادصادقی آهوییکارشناس ارشد روان‌شناسی بالینیتهران عضو وابسته نمایش جزییات
عبدالهمرواریدکارشناس ارشد روان‌شناسی بالینیمشهد عضو وابسته نمایش جزییات
زینبرئوفیکارشناس ارشد روان‌شناسی بالینیتهران عضو وابسته نمایش جزییات
عذرامرتضویروان‌پزشکملایر عضو پیوسته نمایش جزییات
الهام الساداتبینندهدکترای روان‌شناسی سلامتاصفهان عضو پیوسته نمایش جزییات
محمدعرفانمعماریانکارشناس ارشد روان‌شناسی بالینیتهران عضو وابسته نمایش جزییات
محمدرضابابائیکارشناس ارشد روان‌شناسی بالینیتهران عضو وابسته نمایش جزییات
مریمحمله‌داری نجف‌آبادیکارشناس ارشد خانواده‌درمانینجف آباد عضو وابسته نمایش جزییات
صدیقهشهاب‌زادهکارشناس ارشد روان‌شناسی بالینیشیراز عضو وابسته نمایش جزییات
شرارهحبیبیروان‌پزشکرشت عضو پیوسته نمایش جزییات
امیرپوررجبی گله‌پردسریروان‌پزشکرشت عضو پیوسته نمایش جزییات
 نام نام خانوادگی مدرک تحصیلی شهرنوع عضویتاطلاعات بیشتر