بانک اطلاعات اعضای انجمن

 نام نام خانوادگی مدرک تحصیلی شهرنوع عضویتاطلاعات بیشتر
مسلمپرگرکارشناس ارشد روان‌شناسی بالینیمبارکه عضو وابسته نمایش جزییات
بهزادسلمانی مشکانیدکترای روان‌شناسی سلامتمشکات عضو پیوسته نمایش جزییات
سارافرحیکارشناس ارشد روان‌شناسی بالینیآب باریک عضو وابسته نمایش جزییات
یاسمنبانکیکارشناس ارشد روان‌شناسی کودک و نوجوانتهران نمایش جزییات
نویدهنربخشروان‌پزشکتهران عضو پیوسته نمایش جزییات
شیواکامروزکارشناس ارشد روان‌شناسی سلامتتهران نمایش جزییات
کیوانهمتیروان‌پزشکتهران عضو پیوسته نمایش جزییات
والنتینآرتونیانروان‌پزشکتهران عضو پیوسته نمایش جزییات
فرهادطارمیاندکترای روان‌شناسی بالینیتهران عضو پیوسته نمایش جزییات
سامرندسلیمیروان‌پزشکتهران عضو پیوسته نمایش جزییات
بهروزدولت‌شاهیدکترای روان‌شناسی بالینیتهران عضو پیوسته نمایش جزییات
مرضیهعصارهروان‌پزشکتهران عضو پیوسته نمایش جزییات
ناصرگودرزیدکترای روان‌شناسی سلامتتهران عضو پیوسته نمایش جزییات
آرشدانشروان‌پزشکتهران عضو پیوسته نمایش جزییات
امیرشعبانیروان‌پزشکتهران عضو پیوسته نمایش جزییات
جوادمحمودی‌قراییروان‌پزشکتهران عضو پیوسته نمایش جزییات
امینصلحیروان‌پزشکتهران عضو پیوسته نمایش جزییات
مهدیرفیعیروان‌پزشککرج عضو پیوسته نمایش جزییات
مهدیرفیعی میلاجردیروان‌پزشککرج عضو پیوسته نمایش جزییات
موسیرمضانی رادکارشناس ارشد روان‌شناسی بالینیآمل عضو وابسته نمایش جزییات
 نام نام خانوادگی مدرک تحصیلی شهرنوع عضویتاطلاعات بیشتر