بانک اطلاعات اعضای انجمن

 نام نام خانوادگی مدرک تحصیلی شهرنوع عضویتاطلاعات بیشتر
آرشنامداریکارشناس ارشد روان‌شناسی بالینیسنندج عضو وابسته نمایش جزییات
ماهانمازیارروان‌پزشکبندرعباس عضو پیوسته نمایش جزییات
معصومهکرمی رادکارشناس ارشد روان‌شناسی بالینیتهران عضو وابسته نمایش جزییات
الهامگوران اوریمیروان‌پزشکقم عضو پیوسته نمایش جزییات
محمدرضاشالبافانروان‌پزشکتهران عضو پیوسته نمایش جزییات
نرجسرحمتیکارشناس ارشد روان‌شناسی بالینیتهران عضو وابسته نمایش جزییات
گلنوششهبازکارشناس ارشد روان‌شناسی بالینیتهران عضو وابسته نمایش جزییات
زهرهامراللهی بیوکیروان‌پزشککرج عضو پیوسته نمایش جزییات
بهارکدل آورکارشناس ارشد روان‌شناسی بالینیتهران عضو وابسته نمایش جزییات
زهراعبدالعالیروان‌پزشکاصفهان عضو پیوسته نمایش جزییات
صالحهعباسیان‌نجف‌آبادیروان‌پزشکنجف آباد عضو پیوسته نمایش جزییات
مرضیهمشتاقیدکترای روان‌شناسی سلامتاصفهان عضو پیوسته نمایش جزییات
پردیسادهمیانروان‌پزشکاشکنان عضو پیوسته نمایش جزییات
محبوبهبهرامی لبنانیروان‌پزشکاصفهان عضو پیوسته نمایش جزییات
شادىنورائى بیدختیکارشناس ارشد روان‌شناسی بالینیمشهد عضو وابسته نمایش جزییات
هاجرسلیمیروان‌پزشکاصفهان عضو پیوسته نمایش جزییات
مریمنادرطهرانیروان‌پزشکاصفهان عضو پیوسته نمایش جزییات
رضاباقریان سرارودیدکترای روان‌شناسی سلامتاصفهان عضو پیوسته نمایش جزییات
آزیتامکارمی اسفرجانیروان‌پزشکاصفهان عضو پیوسته نمایش جزییات
امیریارحسینیدستیار روان‌پزشکیتهران عضو وابسته نمایش جزییات
 نام نام خانوادگی مدرک تحصیلی شهرنوع عضویتاطلاعات بیشتر