بانک اطلاعات اعضای انجمن

 نام نام خانوادگی مدرک تحصیلی شهرنوع عضویتاطلاعات بیشتر
محمدرمضانی‌نسب اناریکارشناس ارشد روان‌شناسی بالینیتهران عضو وابسته نمایش جزییات
پرستوامیریدکترای روان‌شناسی سلامتتبریز عضو پیوسته نمایش جزییات
زهرافرهادیکارشناس ارشد روان‌شناسی بالینیتهران عضو وابسته نمایش جزییات
مرتضیکشمیریدکترای روان‌شناسی بالینیتهران عضو پیوسته نمایش جزییات
لیلاشهابی فام خضرلوکارشناس ارشد روان‌شناسی بالینیتبریز عضو وابسته نمایش جزییات
مهدیرحمانیکارشناس ارشد روان‌شناسی بالینیمشهد عضو وابسته نمایش جزییات
مینابشام ناروئیکارشناس ارشد روان‌شناسی بالینیزاهدان عضو وابسته نمایش جزییات
لالهیوسفی فریدکارشناس ارشد روان‌شناسی بالینیتبریز عضو وابسته نمایش جزییات
پانته‌آاحدیان فردکارشناس ارشد روان‌شناسی بالینیتهران عضو وابسته نمایش جزییات
معصومهتنهاچماچاییکارشناس ارشد روان‌شناسی بالینیرشت عضو وابسته نمایش جزییات
حمیدسعادت‌فرکارشناس ارشد روان‌شناسی بالینیاهواز عضو وابسته نمایش جزییات
بهارهقربانی تقلیدآبادکارشناس ارشد روان‌شناسی بالینیارومیه عضو وابسته نمایش جزییات
بنفشهباطنیانکارشناس ارشد روان‌شناسی بالینیبابل عضو وابسته نمایش جزییات
حسینخسروشاهیدکترای روان‌شناسی سلامتساری عضو پیوسته نمایش جزییات
علی اکبردلدار ثانیکارشناس ارشد روان‌شناسی بالینیبجستان عضو وابسته نمایش جزییات
گلساصفاییدستیار روان‌پزشکیاهواز عضو وابسته نمایش جزییات
محمدشمسیانکارشناس ارشد روان‌شناسی بالینیتهران عضو وابسته نمایش جزییات
محمدکامراندرخشانروان‌پزشکتهران عضو پیوسته نمایش جزییات
عاطفهمحمدجعفری دوکشروان‌پزشکتهران عضو پیوسته نمایش جزییات
محمدرضاانتظاری میبدیدکترای روان‌شناسی بالینیاردکان عضو پیوسته نمایش جزییات
 نام نام خانوادگی مدرک تحصیلی شهرنوع عضویتاطلاعات بیشتر