بانک اطلاعات اعضای انجمن

 نام نام خانوادگی مدرک تحصیلی شهرنوع عضویتاطلاعات بیشتر
نفیسهجنتیکارشناس ارشد روان‌شناسی بالینیتهران عضو وابسته نمایش جزییات
فائزهناصح جهقیکارشناس ارشد روان‌شناسی بالینیتهران عضو وابسته نمایش جزییات
حسینسلیمان‌پناه بکتاشکارشناس ارشد روان‌شناسی بالینیبناب عضو وابسته نمایش جزییات
الهامموسویانکارشناس ارشد روان‌شناسی بالینیشیراز عضو وابسته نمایش جزییات
الهامروحیروان‌پزشکتهران عضو پیوسته نمایش جزییات
سمانهکاتبیکارشناس ارشد روان‌شناسی بالینیکرج عضو وابسته نمایش جزییات
زهرامهدی پورروان‌پزشکمرودشت عضو پیوسته نمایش جزییات
حسنفلاح پورروان‌پزشکزنجان عضو پیوسته نمایش جزییات
خدیجهمحسن پوریانروان‌پزشکاراک عضو پیوسته نمایش جزییات
ایدهغفورروان‌پزشکساری عضو پیوسته نمایش جزییات
مسلمپرگرکارشناس ارشد روان‌شناسی بالینیمبارکه عضو وابسته نمایش جزییات
امیرشعبانیروان‌پزشکتهران عضو پیوسته نمایش جزییات
رضاشیرالی محمدپورروان‌پزشکتهران عضو پیوسته نمایش جزییات
محمدرضاموسوی پوردستیار روان‌پزشکیتهران عضو وابسته نمایش جزییات
پریساسبزعلیروان‌پزشکدوگنبد عضو پیوسته نمایش جزییات
سولمازبذرافشاندستیار روان‌پزشکیتهران عضو وابسته نمایش جزییات
عباسامیدروان‌پزشکتهران عضو پیوسته نمایش جزییات
نهالهمشتاق بیدختیدکترای روان‌شناسی بالینیتهران عضو پیوسته نمایش جزییات
عطیهگلبنروان‌پزشکتهران عضو پیوسته نمایش جزییات
نازیلاکریمزادکارشناس ارشد روان‌شناسی بالینیتهران عضو وابسته نمایش جزییات
 نام نام خانوادگی مدرک تحصیلی شهرنوع عضویتاطلاعات بیشتر