بانک اطلاعات اعضای انجمن

 نام نام خانوادگی مدرک تحصیلی شهرنوع عضویتاطلاعات بیشتر
حمیدسعادت‌فرکارشناس ارشد روان‌شناسی بالینیاهواز عضو وابسته نمایش جزییات
بنفشهباطنیانکارشناس ارشد روان‌شناسی بالینیبابل عضو وابسته نمایش جزییات
حسینخسروشاهیدکترای روان‌شناسی سلامتساری عضو پیوسته نمایش جزییات
گلساصفاییدستیار روان‌پزشکیاهواز عضو وابسته نمایش جزییات
محمدشمسیانکارشناس ارشد روان‌شناسی بالینیتهران عضو وابسته نمایش جزییات
محمدکامراندرخشانروان‌پزشکتهران عضو پیوسته نمایش جزییات
عاطفهمحمدجعفری دوکشروان‌پزشکتهران عضو پیوسته نمایش جزییات
محمدرضاانتظاری میبدیدکترای روان‌شناسی بالینیاردکان عضو پیوسته نمایش جزییات
پوپکرحیمیکارشناس ارشد روان‌شناسی بالینیتهران عضو وابسته نمایش جزییات
مریمفارسی‌نژاد مرجروان‌پزشکتهران عضو پیوسته نمایش جزییات
زینبعظیمیکارشناس ارشد روان‌شناسی بالینیبندرانزلی عضو وابسته نمایش جزییات
افسانهراجیکارشناس ارشد روان‌شناسی بالینیکرج عضو وابسته نمایش جزییات
بیاناسدیروان‌پزشکسنندج عضو پیوسته نمایش جزییات
علیمحمدی‌پور رزم‌آراکارشناس ارشد روان‌شناسی بالینیمشهد عضو وابسته نمایش جزییات
سیدمحمدامینایرانیکارشناس ارشد روان‌شناسی بالینیتبریز عضو وابسته نمایش جزییات
معصومهرحیمی‌نژادکارشناس ارشد روان‌شناسی بالینیهوراند عضو وابسته نمایش جزییات
مریمامیدیکارشناس ارشد روان‌شناسی بالینیخرمدره عضو وابسته نمایش جزییات
محمدعسکرپورروان‌پزشکتبریز عضو پیوسته نمایش جزییات
فاطمهپورشاپرینکارشناس ارشد روان‌شناسی بالینیمحمدیه عضو وابسته نمایش جزییات
مهدیپوراصغرعربیروان‌پزشکساری عضو پیوسته نمایش جزییات
 نام نام خانوادگی مدرک تحصیلی شهرنوع عضویتاطلاعات بیشتر