بانک اطلاعات اعضای انجمن

 نام نام خانوادگی مدرک تحصیلی شهرنوع عضویتاطلاعات بیشتر
معصومهبختیاری زادهکارشناس ارشد روان‌شناسی بالینیقم عضو وابسته نمایش جزییات
سجادسیفیکارشناس ارشد روان‌شناسی بالینیتهران عضو وابسته نمایش جزییات
میترامیرلوحیانکارشناس ارشد روان‌شناسی بالینیتهران عضو وابسته نمایش جزییات
مریمکریمیکارشناس ارشد روان‌شناسی بالینیقزوین عضو وابسته نمایش جزییات
نگینهوشیانکارشناس ارشد روان‌شناسی بالینیرشت عضو وابسته نمایش جزییات
سیده ساراآقائی ثابتکارشناس ارشد روان‌شناسی کودک و نوجوانتهران عضو وابسته نمایش جزییات
میثماشرفیکارشناس ارشد روان‌شناسی بالینیخوی عضو وابسته نمایش جزییات
حامدمحمدی ثابتکارشناس ارشد روان‌شناسی بالینیقم عضو وابسته نمایش جزییات
شیواامینیروان‌پزشکمریوان عضو پیوسته نمایش جزییات
فاطمهسعادتی پورکارشناس ارشد روان‌شناسی بالینیسبزوار عضو وابسته نمایش جزییات
زهراپورمحمدکارشناس ارشد روان‌شناسی بالینیبردسکن عضو وابسته نمایش جزییات
مهزاداستادعبدالحمیدکارشناس ارشد روان‌شناسی بالینیتهران عضو وابسته نمایش جزییات
سحرکیادلیریکارشناس ارشد روان‌شناسی بالینیچالوس عضو وابسته نمایش جزییات
زهراقلی زادهکارشناس ارشد روان‌شناسی بالینیبجنورد عضو وابسته نمایش جزییات
فرزینناصریدستیار روان‌پزشکیتهران عضو وابسته نمایش جزییات
حمیدنصیری ده سرخیدکترای روان‌شناسی بالینیاصفهان عضو پیوسته نمایش جزییات
سید محمد ابراهیممنتظریکارشناس ارشد روان‌شناسی بالینیقم عضو وابسته نمایش جزییات
مریمسلمان زادهکارشناس ارشد روان‌شناسی بالینیتهران عضو وابسته نمایش جزییات
الهامرزاق کریمیروان‌پزشکتبریز عضو پیوسته نمایش جزییات
راضیهعبدالهیکارشناس ارشد روان‌شناسی بالینیتربت حیدریه عضو وابسته نمایش جزییات
 نام نام خانوادگی مدرک تحصیلی شهرنوع عضویتاطلاعات بیشتر