بانک اطلاعات اعضای انجمن

 نام نام خانوادگی مدرک تحصیلی شهرنوع عضویتاطلاعات بیشتر
زهرافرهادیکارشناس ارشد روان‌شناسی بالینیتهران عضو وابسته نمایش جزییات
مرتضیکشمیریدکترای روان‌شناسی بالینیتهران عضو پیوسته نمایش جزییات
مهدیرحمانیکارشناس ارشد روان‌شناسی بالینیمشهد عضو وابسته نمایش جزییات
حمیدسعادت‌فرکارشناس ارشد روان‌شناسی بالینیاهواز عضو وابسته نمایش جزییات
بهارهقربانی تقلیدآبادکارشناس ارشد روان‌شناسی بالینیارومیه عضو وابسته نمایش جزییات
عاطفهمحمدجعفری دوکشروان‌پزشکتهران عضو پیوسته نمایش جزییات
محمدرضاانتظاری میبدیدکترای روان‌شناسی بالینیاردکان عضو پیوسته نمایش جزییات
نسیمطالبی اذرروان‌پزشکارومیه عضو پیوسته نمایش جزییات
پوپکرحیمیکارشناس ارشد روان‌شناسی بالینیتهران عضو وابسته نمایش جزییات
مریمفارسی‌نژاد مرجروان‌پزشکتهران عضو پیوسته نمایش جزییات
سیدمحمدامینایرانیکارشناس ارشد روان‌شناسی بالینیتبریز عضو وابسته نمایش جزییات
تورجشمشیری نظامروان‌پزشکتهران عضو پیوسته نمایش جزییات
علیحیدرنیادکترای روان‌شناسی بالینیآباده عضو پیوسته نمایش جزییات
میترااشرفپوریروان‌پزشکاهواز عضو پیوسته نمایش جزییات
نجمهامیریکارشناس ارشد روان‌شناسی بالینیکرمان عضو وابسته نمایش جزییات
فائزهنیک زادروان‌پزشکمشهد عضو پیوسته نمایش جزییات
هلنشاه خواهروان‌پزشکتهران عضو پیوسته نمایش جزییات
فروغقنواتیروان‌پزشکاهواز عضو پیوسته نمایش جزییات
سمانهبیاناتیروان‌پزشکبندرکنگان عضو پیوسته نمایش جزییات
سیده عذرایثربیدستیار روان‌پزشکیتهران عضو وابسته نمایش جزییات
 نام نام خانوادگی مدرک تحصیلی شهرنوع عضویتاطلاعات بیشتر