اساس‌نامه‌ی انجمن علمي روان‌درمانی ايران

به نام خدا

 فصل اول ـ كليات

ماده‌ی 1ـ به استناد مصوبه‌ی دويست‌وشصت‌ودومين جلسه‌ی مورخ 1370/8/7 شوراي عالي انقلاب فرهنگي و آيين‌نامه‌ی مربوطه، و تصویب کمیسیون موضوع ماده‌ی 4 مصوبه‌ی فوق، که من‌بعد به اختصار کمیسیون نامیده می‌شود، انجمن علمي روان‌درمانی ایران بر اساس مواد آتي تشكيل مي‌گردد، كه در سطور بعد به اختصار «انجمن» ناميده مي‌شود.

تبصره‌ی 1ـ فعالیت انجمن روان‌درمانی ایران، در چارچوب تعریف‌شده در این اساس‌نامه، و شامل انواع «روی‌کردها» و «روش‌های» روان‌درمانی، در عرصه‌های سرپایی، بستری و جامعه است.

تبصره‌ی 2ـ منظور از «روی‌کردهای روان درمانی»، انواع مکاتب نظری و عملی روان‌درمانی است. این روی‌کردها شامل (و نه محدود به) موارد زیر است:

 • روان‌کاوی و روان‌درمانی‌های تحلیلی (روان‌پویشی)
 • درمان‌های شناختی، رفتاری و شناختی‌-رفتاری
 • روان‌درمانی‌های بین‌فردی و اگزیستانسیل
 • روان‌درمانی‌های سیستمیک
 • هیپنوتراپی
 • مشاوره‌هایِ درمانی (therapeutic counseling) و آموزشِ روانی (psychoeducation)

تبصره‌ی منظور از «روش‌های روان‌درمانی»، انواع آرایه‌ها و شکل‌هایی است که روان‌درمانی، بر اساس روی‌کردهای فوق، در آن‌ها ارایه می‌شوند. این روش‌ها شامل (و نه محدود به) موارد زیر است:

 • درمان انفرادی
 • گروه‌درمانی
 • خانواده‌درمانی (family therapy)
 • زوج‌درمانی (couple therapy) و درمانِ زناشویی (marital therapy)
 • سکس‌تراپی
 • روش‌های ترکیبی (eclectic)

ماده‌ی 2ـ انجمن صرفاً در زمينه‌هاي علمي، تحقيقاتي، تخصصي و فني مربوطه فعاليت مي‌نمايد، و اعضاي آن به نام انجمن حق فعاليت سياسي يا وابستگي به احزاب سياسي را ندارند.

ماده‌ی 3ـ انجمن غيرانتفاعي بوده و از تاريخ تصويب كميسيون و ثبت در اداره‌ی ثبت شركت‌ها داراي شخصيت حقوقي است و ریيس هيأت مديره‌ی آن نماينده‌ی قانوني انجمن مي‌باشد.

 

ماده‌ی 4ـ مركز انجمن در شهر تهران و آدرس تهران، خیابان کارگر شمالی، خیابان 20، بین بلوار فجر 2 و جانبازان، خیابان 21، پلاک 61، واحد 2 است و شعب آن مي‌تواند در هر منطقه از كشور تشكيل شود، در ضمن روند تشكيل شعب انجمن طبق مصوبه و با نظر هيأت مديره‌ی انجمن مركزي و تحت نظارت آن‌ها خواهد بود.

 

ماده‌ی 5ـ انجمن داراي تابعيت ايراني است.

 

ماده‌ی 6ـ انجمن از تاريخ تصويب اين اساس‌نامه براي مدت نامحدود تشكيل مي‌شود، و ملزم به رعايت قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.

 

فصل دوم ـ شرح وظايف و اهداف

ماده‌ی 7ـ به منظور نيل به اهداف مذكور در ماده‌ی 2 اساس‌نامه، انجمن اقدامات و فعاليت‌هاي زير را به‌عمل خواهد آورد:

1ـ7ـ ايجاد ارتباط علمي، فني، تحقيقاتي، آموزشي و تبادل نظر بين محققان، متخصصان و ساير كارشناساني كه به نحوي در شاخه‌هاي گوناگون رشته‌ی مرتبط با انجمن فعالیت دارند.

2ـ7ـ همكاري با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي، و نيز ساير سازمان‌هايي كه به نحوي با فعاليت‌هاي انجمن مرتبط هستند، در برنامه‌ريزي امور آموزشي، پژوهشي،‌ بهداشتي و درماني.

3ـ7ـ تعامل و همکاری با مراجع ذی‌صلاح در زمینه‌ی بازنگری و ارزشیابی برنامه‌های آموزشی و بهداشتی‌ـ‌درمانی، مؤسسات آموزشی و سطح علمی دانش‌آموختگان مقاطع مختلف علوم پزشکی.

4ـ7ـ ارایه‌ی خدمات آموزشي، علمي، فني و پژوهشي بر اساس ضوابط مربوطه.

5ــ7ـ ترغيب و تشويق دانشمندان،‌ پژوهشگران و دانش‌جويان در پيش‌بُرد فعاليت‌هاي علمي، پژوهشي و آموزشي، بهداشتي‌ و درماني.

6ـ7ـ تهيه و تدوين و انتشار نشريات علمي، آموزشي.

7ـ7ـ برگزاري گردهم‌آيي‌هاي آموزشي و پژوهشي، و آموزش مداوم در سطوح ملی و بین‌المللی با رعايت قوانين و مقررات جاري كشور.

8ـ7ـ فراهم كردن زمينه‌ی مناسب جهت انجام پژوهش‌هاي علميِ مرتبط با رشته‌ی مربوطه به‌خصوص از طريق تشويق و ترغيب متخصصين جوان.

9ـ7ـ مشاركت در تشكيل «شوراي انجمن‌هاي علمي گروه پزشكي ايران» و برنامه‌ريزي امور مرتبط با آن.

10ـ7ـ جلب حمايت نهادهاي بين‌المللي براي انجام فعاليت‌هاي علمي و پژوهشي در عرصه‌ی ملي و در چارچوب ضوابط جاري كشور.

فصل سوم ـ عضويت

ماده‌ی 8ـ عضويت در انجمن به طرق زير مي‌‌باشد:

1ـ8ـ عضويت پيوسته: هيأت مؤسس انجمن و كليه‌ی افرادي كه طبق سرفصل دروس و برنامه‌ی آموزشی مصوب در شورای عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی و شورای آموزش پزشکی و تخصصی (وزارت بهداشت)، و شورای برنامه‌ریزی آموزش عالی (وزارت علوم)، نقش حرفه‌ای «روان‌درمانگر مستقل» برای آنان تعیین شده است، مي‌توانند طبق ضوابط مذكور در اين اساس‌نامه به عضويت انجمن درآيند. این افراد شامل گروه‌های زیر هستند:

 1. 1. افرادِ دارای حداقل درجه‌ی گواهی‌نامه‌ی تخصصی در رشته‌ی روان‌پزشکی.
 2. افرادِ دارای حداقل درجه‌ی دکتری در رشته‌ی روان‌شناسی بالینی.
 3. افرادِ دارای حداقل درجه‌ی دکتری در رشته‌ی روان‌شناسی سلامت.

2ـ8ـ عضويت وابسته: افرادي كه حائز شرايط زير باشند مي‌توانند به عضويت انجمن درآيند:

کلیه‌ی افرادی که طبق سرفصل دروس و برنامه‌ی آموزشی مصوب در شورای عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی و شورای آموزش پزشکی و تخصصی (وزارت بهداشت)، و شورای برنامه‌ریزی آموزش عالی (وزارت علوم)، نقش حرفه‌ای «روان‌درمانگر تحت نظارت» برای آنان تعیین شده است. این افراد شامل گروه‌های زیر هستند:

 1. دستیاران روان‌پزشکی.
 2. افرادِ دارای حداقل درجه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی روان‌شناسی بالینی.
 3. افرادِ دارای حداقل درجه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی روان‌شناسی سلامت.
 4. افرادِ دارای حداقل درجه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی روان‌شناسی بالینی کودک و نوجوان.
 5. افرادِ دارای حداقل درجه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی خانواده‌درمانی.

3ـ8ـ عضويت افتخاري: شخصيت‌هاي ايراني و خارجي كه مقام علمي، فرهنگي و اجتماعي آنان حائز اهميت خاص باشد و يا در پيش‌بُرد اهداف انجمن كمك‌هاي مؤثر و ارزنده‌اي نموده باشند، در صورت تصویب در هیأت مدیره‌ی انجمن، مي‌توانند به عضويت افتخاري پذيرفتــه شوند.

تبصره‌ی 1ـ اعضاي وابسته مي‌توانند با احراز شرايط و تصويب هيأت ‌مديره به عضويت پيوسته برگزيده شوند.

تبصره‌ی 2ـ اعضاي پيوسته‌ی انجمن بايستي شرايط هيأت‌ مؤسس و هيأت ‌مديره‌ی مذكور در ماده‌ی 7 آيين‌نامه‌ی نحوه‌ی تشكيل و شرح وظايف كميسيون را دارا باشند.

 

ماده‌ی 9ـ هر يك از اعضاي انجمن سالانه مبلغي را، كه ميزان آن توسط هيأت مديره تعيين و به تصويب مجمع عمومي خواهد رسيد، به عنوان حق عضويت پرداخت خواهد كرد.

تبصره‌ی 1ـ پرداخت حق عضويت هيچ‌گونه حق و ادعايي را نسبت به دارايي انجمن براي عضو ايجاد نخواهد كرد.

تبصره‌ی 2ـ ملاك تعداد اعضاي پيوسته هر انجمن تعداد ثبت‌نام‌شدگان همان سال خواهد بود و لذا افرادي مجاز به شركت در انتخابات هيأت مديره هستند كه حق عضويت مصوب همان سال را پرداخت نموده و برگ شركت در جلسه‌ی مجمع عمومي و انتخابات را دريافت كرده باشند.

ماده‌ی 10ـ عضويت در انجمن در يكي از موارد زير خاتمه مي‌‌يابد:

1ـ10ـ استعفاي كتبي عضو.

2ـ10ـ عدم پرداخت حق عضويت سالانه در مهلتي كه هيأت مديره تعيين مي‌نمايد.

3ـ10ـ زوال يكي از شرايط عضويت، و نيز محكوميت قطعي در هيأت‌هاي بدوي و عالي انتظامي سازمان نظام‌ پزشكي به محروميت موقت يا دائم از اشتغال به حِرَف پزشكي.

تبصره‌ی 1ـ مدت تعليق عضويت معادل مدت محروميت از اشتغال به حرف پزشكي است.

تبصره‌ی 2ـ تصميم نهايي راجع به عدم پذيرش و نيز خاتمه‌ی عضويت، پس از اطلاع و تأیيد هيأت نظارت بر عمل‌كرد انجمن، بر اساس موضوع بند 7 ماده‌ی 3 آيين‌نامه‌ی نحوه‌ی تشكيل و شرح وظايف کميسيون، با هيأت مديره خواهد بود.

فصل چهارم ـ اركان انجمن

ماده‌ی 11ـ انجمن داراي اركان زير است:

1ـ11ـ مجمع عمومي

2ـ11ـ هيأت مديره

3ـ11ـ بازرس

الف‌ـ مجمع عمومي

ماده‌ی 12ـ مجمع عمومي از گردهم‌آيي اعضاي پيوسته‌ی انجمن به دو صورت زير تشكيل مي‌گردد:

1ـ12ـ مجمع عمومي عادي كه هر سال يك‌ بار تشكيل مي‌شود و به امور جاري انجمن رسيدگي مي‌كند، و نيز مي‌تواند از جهت نوبت و حسب ضرورت زودتر تشكيل گردد.

2ـ12ـ مجمع عمومي فوق‌العاده كه در مواقع ضروري براي انجام اصلاحات لازم در اساس‌نامه و يا اتخاذ تصميم در خصوص انحلال انجمن تشكيل مي‌شود، و نتيجه‌ی تصميمات آن درخصوص اصلاح و تغيير اساس‌نامه پس از تصويب كميسيون قابل اجرا خواهد بود. مجامع عمومي فوق‌العاده به دعوت هيأت مديره يا بازرس يا يك‌پنجم از اعضاي پيوسته تشكيل مي‌گردد.

3ـ12ـ اولین جلسه‌ی مجمع عمومی عادی با درخواست هیأت مؤسس، پس از موافقت اولیه‌ی انجمن از کمیسیون و حداکثر ظرف شش ماه با درج آگهی در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار تشکیل خواهد شد.

تبصره‌ی 1ـ جلسات مجمع عمومي عادي و فوق‌العاده هر يك با حضور حداقل نصف به علاوه‌ی يك اعضای پيوسته رسميت مي‌يابد؛ و در مجامع عمومي فوق‌العاده تصميمات با دوسوم آرا خواهد بود.

تبصره‌ی 2ـ چنان‌چه حد نصاب لازم براي تشكيل جلسات مجمع عمومي عادي و فوق‌العاده به دست نيامد، به فاصله‌ی يك ماه از تاريخ جلسه‌ی اوليه نسبت به دعوت مجدد به همان نحو با ذكر نتيجه‌ی دعوت قبلي اقدام مي‌شود، در اين صورت مجمع با هر تعداد از اعضاي حاضر تشكيل خواهد شد.

ماده‌ی 13ـ وظايف مجمع عمومي عادي به شرح زير مي‌باشد:

1ـ13ـ ‌استماع گزارش هيأت مديره و بازرس، و رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به گزارش فعاليت‌هاي سالانه‌ی انجمن.

2ـ13ـ اتخاذ تصميم نسبت به ترازنامه و بودجه‌ی انجمن و ميزان حق عضويت.

3ـ13ـ انتخاب و يا عزل اعضاي هيأت مديره.

4ـ13ـ انتخاب يك نفر از اعضا به عنوان بازرس اصلي و يك نفر علي‌البدل.

5ـ13ـ تصويب كليه‌ی آيين‌نامه‌ها و ضوابط اجرايي مورد لزوم براي پيش‌بُرد امور انجمن به پيش‌نهاد هيأت مديره.

6ـ13ـ تعيين روزنامه‌ی كثيرالانتشار براي انتشار آگهي‌هاي انجمن.

تبصره‌ـ در كليه‌ی جلسات مجامع عمومي نماينده‌ی مذكور در تبصره‌ی 1 ماده‌ی 10 آيين‌نامه‌ی نحوه‌ی تشكيل و شرح وظايف كميسيون جهت حضور در جلسه دعوت خواهد شد. در صورت عدم حضور نماينده‌ی كميسيون جلسه رسميت نخواهد يافت.

ب‌ـ هيأت مديره

ماده‌ی 14ـ اعضاي هيأ‌ت مديره مركب از 7 نفر است و 2 نفر به عنوان عضو علي‌البدل انتخاب مي‌شوند. اعضاي مذكور هر 3 سال یک بار و از طریق انتخابات غیرحضوریِ الکترونیک، یا در جلسه‌ی مجمع عمومي عادي با رأي مخفي از ميان اعضاي پيوسته‌ی انجمن انتخاب خواهند شد؛ و عضويت در هيأت مديره افتخاري است.

تبصره‌ی 1ـ افزايش تعداد هيأت مديره با پيش‌نهاد هيأت مديره و تصويب مجمع عمومي و تأیيد نهايي كميسيون خواهد بود.

تبصره‌ی 2ـ جلسات هيأت مديره حداقل هر يك ماه يك بار تشكيل مي‌شود و با حضور دوسوم اعضا رسميت مي‌يابد و تصميمات با اكثريت آرای حاضرين خواهد بود.

ماده‌ی 15ـ هيأت مديره در اولين جلسه يك نفر ریيس، يك نفر نايب‌ریيس، يك نفر دبير، و يك نفر خزانه‌دار با رأي كتبي اكثريت اعضاي هيأت مديره انتخاب مي‌نمايد. در ضمن، آيين‌نامه‌ی داخلي هر انجمن در جلسات هيأت مديره مشخص و به تصويب خواهد رسيد.

تبصره‌ی 1ـ ریيس انجمن و دبير انجمن بيش از دو دوره‌ی متوالي نمي‌توانند به سمت يكي از اين دو مسؤوليت انتخاب شوند.

تبصره‌ی 2ـ ریيس هيأت مديره مسؤول اداره‌ی امور جاري انجمن، و مجری كليه‌ی مصوبات هيأت مديره، و نماينده‌ی قانوني و شخصيت حقوقي انجمن در نزد مراجع مختلف خواهد بود.

تبصره‌ی 3ـ کليه‌ی اوراق تعهدآور با امضای ریيس هيأت مديره و امضاي خزانه‌دار و مهر انجمن، و نامه‌هاي رسمي اداري با امضاي ریيس هيأت مديره و در غياب او نايب‌ریيس خواهد بود.

تبصره‌ی 4ـ چنان‌چه هر يك از اعضاي هيأت مديره 3 جلسه‌ی متوالي و يا 5 جلسه‌ی متناوب بدون دليل موجه (به تشخيص هيأت مديره) در جلسات شركت ننمايد مستعفي شناخته خواهد شد.

تبصره‌ی 5ـ در صورت استعفا و بركناري و يا فوت هر يك از اعضاي هيأت مديره، عضو علي‌البدل براي مابقي دوره‌ی عضويت به جانشيني وي تعيين خواهد شد.

ماده‌ی 16ـ هيأت مديره موظف است ظرف حداكثر چهار ماه پيش از پايان تصدي خود نسبت به فراخواني مجمع عمومي و انتخاب هيأت مديره‌ی جديد با حضور نماينده‌ی كميسيون اقدام و بلافاصله نتايج را همراه با صورت‌جلسه‌ی مجمع عمومي براي بررسي به کمیسیون ارسال نمايند.

تبصره‌ـ هيأت مديره‌ی قبلي تا تأیيد هيأت مديره‌ی جديد از سوي کميسيون، مسؤوليت امور انجمن را برعهده خواهد داشت.

ماده‌ی 17ـ وظايف و اختيارات هيأت مديره:

1ـ17ـ دعوت مجامع عمومي عادي و فوق‌العاده

2ـ17ـ اجراي تصميمات متخذه در مجامع عمومي

3ـ17ـ تشكيل جلسات سخن‌راني و گردهم‌آيي‌هاي علمي، فني و پژوهشي با رعايت قوانين و مقررات جاري كشور

4ـ17ـ تهيه‌ی ضوابط و مقررات و آيين‌نامه‌هاي اجرايي

5ـ17ـ تهيه‌ی گزارش سالانه‌ی فعاليت‌هاي انجمن براي ارایه به مجمع عمومي

6ـ17ـ تهيه‌ی ترازنامه و ارایه‌ی آن به مجمع عمومي

7ـ17ـ قبول هدايا و كمك‌هاي مالي براي انجمن

8ـ17ـ پيش‌نهاد اصلاحات و تغييرات در اساس‌نامه به مجامع عمومي

9ـ17ـ اداره‌ی امور انجمن در چارچوب مفاد اساس‌نامه

10ـ17ـ تشكيل كميته‌هاي اجرايي و تخصصي مختلف، و تعيين نوع فعاليت و نظارت بر آن‌ها

11ـ17ـ انتخاب و معرفي نمايندگان انجمن به مجامع علمي داخلي و خارجي با رعايت قوانين و مقررات كشور

12ـ17ـ اقامه‌ی دعوي علیه اشخاص حقيقي و حقوقي و دفاع از دعاوي كه عليه انجمن اقامه مي‌شود، در تمام مراجع و مراحل دادرسي با حق تعيين وكيل و توكيل غير

13ـ17ـ اتخاذ تصميم نسبت به عضويت انجمن در مجامع داخلي و خارجي، با رعايت قوانين و مقررات جاري كشور

14ـ17ـ پيش‌نهاد انحلال انجمن به مجمع عمومي فوق‌العاده

ج‌ـ بازرس

ماده‌ی 18ـ انجمن داراي یک نفر بازرس اصلي و یک نفر علي‌البدل خواهد بود كه هر 3 سال يك بار و از طریق انتخابات غیرحضوریِ الکترونیک، یا در جلسه‌ی مجمع عمومي عادي با رأي مخفي از ميان اعضاي پيوسته انتخاب خواهند شد.

ماده‌ی 19ـ وظايف بازرس به شرح زير است:

1ـ19ـ بررسي كليه‌ی اسناد و مدارك مالي انجمن و تهيه‌ی گزارش براي ارایه به مجمع عمومي

2ـ19ـ بررسي گزارش سالانه‌ی هيأت مديره، اعم از مالي و غيرمالي، و تهيه‌ی گزارش از عمل‌كرد انجمن و ارایه به مجمع عمومي

3ـ19ـ گزارش هرگونه تخلف هيأت مديره از مفاد اساس‌نامه به مجمع عمومي

4ـ19ـ دعوت از مجمع عمومي فوق‌العاده در موارد ضروري

ماده‌ی 20ـ شركت بازرس در جلسات هيأت مديره، بدون حق رأي، مجاز است و در هر زمان مي‌تواند اسناد و دفاتر مالي انجمن را از هيأت مديره مطالبه و مورد بررسي قرار دهد.

ماده‌ی 21ـ در پايان هر سال مالي رياست هيأت مديره گزارش فعاليت‌هاي سالانه‌ی انجمن و ترازنامه‌ی مالي آن را، حداقل 45 روز قبل از تشكيل اولين جلسه‌ی مجمع عمومي سالانه، براي تأیيد در اختيار بازرس قرار خواهد داد.

فصل پنجم ـ منابع مالی انجمن

ماده‌ی 22ـ منابع مالي انجمن عبارت است از:

1ـ22ـ حق عضويت اعضا

2ـ22ـ از محل هدايا و كمك‌ها

3ـ22ـ درآمد حاصل از فعاليت‌هاي آموزشي، پژوهشي و فنی و انتشاراتي

4ـ22ـ حمايت‌هاي مالي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

فصل ششم ـ موارد انحلال انجمن

ماده‌ی 23ـ در صورت درخواست هيأت مديره يا بازرس و يا یک‌سوم اعضاي پيوسته، و تصويب مجمع عمومي فوق‌العاده به هر دليل انجمن منحل مي‌گردد.

ماده‌ی 24ـ مجمع عمومي فوق‌العاده كه تصميم به انحلال انجمن مي‌گيرد در همان جلسه نسبت به انتخاب هيأت‌ تسويه و تعيين مدت مأموريت آن اقدام خواهد كرد.

ماده‌ی 25ـ هيأت تسويه در جلسات ساليانه‌ی مجمع عمومي فوق‌العاده‌ی انجمن گزارش اقدامات خود را ارایه مي‌نمايد. ختم عمليات تسويه بايد به تصويب مجمع عمومي فوق‌العاده برسد، و در روزنامه‌ی رسمي و يكي از جرايد كثيـرالانتشار آگهي شود و مراتب به کمیسیون اعلام گردد.

تبصره‌ـ باقي‌مانده‌ی دارايي‌هاي انجمن پس از وضع ديون و مخارج و تصويب هيأت تسويه و نيز اطلاع کميسيون به يكي از مؤسسات آموزشي‌ـ‌تحقيقاتي كشور اهدا خواهد شد.

ماده‌ی 26ـ اين اساس‌نامه مشتمل بر 6 فصل و 26 ماده و 21 تبصره در تاريخ 1395/4/31 به تصويب مجمع عمومي مؤسس رسيد، و اصلاحات آن نیز در مجمع عمومی فوق‌العاده‌ی انجمن در تاریخ 1396/10/24 به تصویب رسیده است.