اخبار شاخه های استانی.

دراین صفحه می‌توانید اخبار مربوط به  شاخه های استانی را پیگیری نمایید.

سخرانی هادی رحیمی دانش "نارسیسیم: تنهایی خودبزرگ بین". اولین نشست علمی شاخه گیلان انجمن علمی روان‌درمانی ایران