شاخه‌ی اصفهان انجمن علمی روان‌درمانی ایران برگزار می‌کند: «روان‌درمانی در سوگ»

شاخه‌ی اصفهان انجمن علمی روان‌درمانی ایران سخن‌رانی با عنوان «روان‌درمانی در سوگ» برگزار می‌کند.

سخن‌ران: دکتر صالحه عباسیان

زمان: پنج‌شنبه ۷ شهریورماه ۱۳۹۸

ساعت ۱۱ صبح

مکان: اصفهان، بیمارستان فارابی