دکتر بهروز بیرشک به عنوان عضو افتخاری انجمن علمی روان‌درمانی ایران برگزیده شد.

با تصویب هیأت مدیره‌ی انجمن علمی روان‌درمانی ایران، و با توجه به مقام علمی، فرهنگی و اجتماعی دکتر بهروز بیرشک، و به پاس نقشی که در آموزش و گسترش روان‌شناسی و روان‌درمانی در ایران داشته است، این عضو پیش‌کسوت جامعه‌ی علمی روان‌شناسی و مشاوره‌ی کشور و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی-درمانی ایران، به عضویت افتخاری این انجمن درآمد.