مجمع عمومی و انتخابات شاخه‌ی اصفهان انجمن علمی روان‌درمانی ایران برگزار شد.

 اولین مجمع عمومی و انتخابات شاخه‌ی اصفهان انجمن علمی روان‌درمانی ایران، روز پنج‌شنبه، بیستم دی‌‌ماه ۱۳۹۷، با حضور اعضای انجمن، در بیمارستان فارابی اصفهان برگزار شد.
 در این نشست، دکتر #غلامرضا_ترابی_پاریزی، عضو هیأت مدیره‌ی انجمن علمی روان‌درمانی ایران، به عنوان نماینده‌ی ناظر هیأت مدیره در جلسه حضور داشت.
انجمن علمی روان‌درمانی ایران در استان اصفهان ۳۴ عضو پیوسته دارد.
۲۴ نفر از اعضای پیوسته‌ی انجمن در مجمع و انتخابات حضور داشتند و ۵ نفر نیز به شکل وکالتی در انتخابات شرکت کردند.
بر اساس مصوبه‌ی مجمع عمومی شاخه‌ی اصفهان، تعداد اعضای اصلی هیأت مدیره پنج نفر تعیین شد.
سپس، رأی‌گیری برای انتخاب اعضای اصلی و علی‌البدل هیأت مدیره، و بازرس اصلی و علی‌البدل انجام شد.
 نتیجه‌ی رأی‌گیری انجام‌شده:
◼️ اعضای اصلی هیأت مدیره:
دکتر مرتضی امامی‌پارسا
دکتر فاطمه‌ زرگر
دکتر مطهره‌ میردامادی
دکتر مرجان رحیمی
دکتر زهرا امینی
◼️ اعضای علی‌البدل هیأت مدیره:
دکتر رویا مظفری
دکتر مریم بهاری‌زاده
◻️ بازرس اصلی:
دکتر ترانه تقوی
◻️ بازرس علی‌البدل:
دکتر  مرضیه مشتاقی
بر اساس آیین‌نامه‌ی تشکیل و انتخابات شاخه‌های استانی، پس از بررسی و تأیید این انتخابات توسط هیأت مدیره‌ی انجمن، شاخه‌ی استان اصفهانِ انجمن فعالیت رسمی خود را آغاز خواهد کرد.