معرفی سخن‌ران مدعو دکتر استیون هالن (Steven Hollon)

دکتر استیون هالن، استاد روان‌شناسی در دانشگاه وندربیت است و روی‌کرد اصلی ایشان درمان شناختی است. وی رییس سابق انجمن درمان‌های شناختی و رفتاری و ویراستار سابق نشریه‌ی پژوهش و درمان شناختی و دارای بیش از ۳۰۰ اثر منتشرشده در موضوعات مختلف این حیطه است.
خود او در مورد طبیعت دوگانه‌ی آموزش و کار بالینی‌اش می‌گوید: «من یک هیبرید (دوگانه سوز!) هستم. آموزش من در زمینه‌ی روان‌شناسی بوده اما مواجهه کافی با روان‌پزشکی داشته‌ام. در نزاع میان دو گروه روان‌درمانگران و درمانگران زیستی، هم هم‌کاران نزدیکی از میان روان‌پزشکان دارم و هم از میان روان‌شناسان و با هر کس که علم را در خدمت دغدغه‌های اجتماعی به کار بگیرد، هم‌کاری دارم.»
دکتر هالن شاگرد مستقیم دکتر ارون بک است و از پژوهش‌های برجسته‌ی او در زمینه‌ی درمان غیردارویی افسردگی به ویژه از سوی انجمن روان‌شناسی آمریکا تقدیر شده است.
این دومین بار است که دکتر هالن دعوت انجمن علمی روان‌درمانی ایران را اجابت کرده و در همایش سالیانه‌ی انجمن به صورت تله‌کنفرانس به ایراد سخن‌رانی خواهد پرداخت.