شاخه‌ى گیلان انجمن علمى روان‌درمانى ایران «کارگاه گروه‌درمانی روان‌تحلیلى» برگزار می‌کند.

شاخه‌ى گیلان انجمن علمى روان‌درمانى ایران در تاریخ جمعه ۷ دی‌ماه ۱۳۹۷ از ساعت ۱۰ تا ۱۳ در بیمارستان شفای رشت «کارگاه گروه‌درمانی روان‌تحلیلى» را در دو بخش نظری و عملی با مروری کوتاه بر تاریخچه و علل تکامل روان‌درمانی گروهی، نظریه‌های روان‌درمانی گروهی تحلیلی (عرصه و موارد کاربرد) و مناظره و ایفای نقش برگزار مى‌کند.
مدرس کارگاه آقای هادی رحیمی دانش و ظرفیت آن ۳۰ نفر است.
شرایط شرکت در کارگاه:
۱. دارا بودن شرایط لازم برای عضویت پیوسته یا وابسته‌ی انجمن علمى روان‌درمانى ایران.
۲. پرداخت هزینه‌ى شرکت در کارگاه به مبلغ ۲۲۰.۰۰۰ تومان.
اعضاى انجمن علمی روان‌درمانی ایران که مراحل اینترنتی عضویت در انجمن را طی کرده و حق عضویت سال ۱۳۹۷ خود را پرداخت کرده باشند، و نیز دستیاران روان‌پزشکى و دانش‌جویان دکتراى روان‌شناسى بالینى و سلامت می‌توانند از  ٢۵٪؜ معادل ۵۵.۰۰۰ تومان تخفیف عضویت در انجمن استفاده کنند.
متقاضیان لطفاً تصویر مدرک تحصیلی و تصویر رسید پرداخت بانکى را به نشانى پست الکترونیک شاخه‌ى گیلان انجمن علمی روان‌درمانی ارسال کنند.
توجه:
براى اعضاى فعلى انجمن علمى روان‌درمانى ایران که مراحل عضویت سال ۱۳۹۷ خود را طی کرده باشند و نام‌شان در بانک اطلاعات اعضای انجمن وجود دارد ارسال تصویر مدارک ضرورتى ندارد مگر آن‌که در مدرک ایشان تغییرى حاصل شده باشد.
 شماره‌ى حساب مشترک رییس و خزانه‌دار شاخه‌ی گیلان انجمن علمی روان‌درمانی ایران: ۸۴۸۳۳۴۲۷۹۶
حساب جارى بانک ملت (شعبه مصلى) به نام على پوررمضانى و عنایت خلیقى سیگارودى
نشانی پست الکترونیک شاخه‌ى گیلان: guilan@ipa-net.ir
تذکر مهم:
عضویت انجمن به صورت اینترنتی و از طریق سایت انجمن علمی روان‌درمانی ایران انجام می‌شود و پرداخت حق عضویت نیز در همان جا باید انجام شود:
شماره‌ی حساب شاخه‌ی گیلان صرفاً برای واریز هرینه‌ی شرکت در کارگاه است و لطفاً از پرداخت حق عضویت انجمن به حساب شاخه‌ی گیلان خودداری کنید.