بانک اطلاعات اعضای انجمن

 نام نام خانوادگی مدرک تحصیلی شهرنوع عضویتاطلاعات بیشتر
محمدرضابابائیکارشناس ارشد روان‌شناسی بالینیتهران عضو وابسته نمایش جزییات
مریمحمله‌داری نجف‌آبادیکارشناس ارشد خانواده‌درمانینجف آباد عضو وابسته نمایش جزییات
صدیقهشهاب‌زادهکارشناس ارشد روان‌شناسی بالینیشیراز عضو وابسته نمایش جزییات
شرارهحبیبیروان‌پزشکرشت عضو پیوسته نمایش جزییات
امیرپوررجبی گله‌پردسریروان‌پزشکرشت عضو پیوسته نمایش جزییات
محمدعباسی کاکرودیروان‌پزشکرشت عضو پیوسته نمایش جزییات
سیده‌مریمزوارموسویروان‌پزشکآبکنار عضو پیوسته نمایش جزییات
نیلوفرمهدوی هزاوهروان‌پزشکتهران عضو پیوسته نمایش جزییات
علیرضاکرمی صلاح الدین کلاکارشناس ارشد روان‌شناسی بالینیرامسر عضو وابسته نمایش جزییات
فاطمهجهانتیغکارشناس ارشد روان‌شناسی بالینیزاهدان عضو وابسته نمایش جزییات
عایشهگلشنیکارشناس ارشد روان‌شناسی بالینیتهران عضو وابسته نمایش جزییات
مانداناحقانی دوگاههروان‌پزشکارومیه عضو پیوسته نمایش جزییات
سمیه‌ساداتنجاتکارشناس ارشد روان‌شناسی بالینیتهران عضو وابسته نمایش جزییات
حبیبهبرزگر دوغانیکارشناس ارشد روان‌شناسی بالینیتبریز عضو وابسته نمایش جزییات
فلوراعرفانیانکارشناس ارشد روان‌شناسی بالینیتهران عضو وابسته نمایش جزییات
هدابختیاریدستیار روان‌پزشکیتهران عضو وابسته نمایش جزییات
ربابحامدیکارشناس ارشد روان‌شناسی بالینیتهران عضو وابسته نمایش جزییات
احدفاضلیروان‌پزشکخرم آباد عضو پیوسته نمایش جزییات
محمدرمضانی‌نسب اناریکارشناس ارشد روان‌شناسی بالینیتهران عضو وابسته نمایش جزییات
پرستوامیریدکترای روان‌شناسی سلامتتبریز عضو پیوسته نمایش جزییات
 نام نام خانوادگی مدرک تحصیلی شهرنوع عضویتاطلاعات بیشتر