آیین‌نامه‌ی محاسبات مالی دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی انجمن

ماده‌ي 1ـ ظرفیت معمول کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی تا 30 نفر است. برحسب مورد و با موافقت و تأیید کمیته‌ی آموزش این ظرفیت می‌تواند افزایش یابد.

ماده‌ي 2ـ هزینه‌ی ثبت نام و شرکت در دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی برحسب تعداد ساعات و تعداد شرکت‌کنندگان و هزینه‌های لازم تعیین، و با تأیید کمیته‌ی آموزش اعلام خواهد شد.

ماده‌ي 3ـ هر سال میزان «حداقل» حق‌التدریسِ ساعتیِ کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی برای آن سال برحسب عرف موجود تعیین و به تصویب هیأت مدیره می‌رسد.

تبصره‌ي 1‌ـ میزان حداقل حق‌التدریس در شرایطی که مدرس در شهر دیگری ساکن باشد معادل 1.5 تا 2 برابر (برحسب دوری و نزدیکی، و سهولت رفت‌وآمد) میزان فوق خواهد بود.

تبصره‌ي2‌ـ میزان حداقل حق‌التدریس در سال 1397 معادل سیصد هزار تومان برای هر ساعت تدریس است.

ماده‌ي 4ـ برای دوره‌ها یا کارگاه‌های آموزشی با ظرفیت 30 نفر یا کم‌تر، در صورتی که درآمد حاصل از دوره یا کارگاه آموزشی پس از کسر هزینه‌های غیر از حق‌التدریس (مانند هزینه‌ی تهیه‌ی وسایل کمک‌آموزشی، سالن، پذیرایی، ایاب و ذهاب و اسکان مدرسان، اطلاع‌رسانی و هزینه‌های اجرایی ثبت نام) بیش از 2 برابر حداقل حق‌التدریس برای کل ساعات دوره یا کارگاه باشد، 50 درصد از این درآمد به مدرس یا مدرسان و 50 درصد به انجمن تعلق می‌گیرد.

ماده‌ي 5ـ برای دوره‌ها یا کارگاه‌های آموزشی با ظرفیت 30 نفر یا کم‌تر، در صورتی که درآمد حاصل از دوره یا کارگاه آموزشی پس از کسر هزینه‌های غیر از حق‌التدریس بیش‌تر از حداقل حق‌التدریس برای کل ساعات دوره یا کارگاه، و کم‌تر از 2 برابر حداقل حق‌التدریس برای کل ساعات دوره یا کارگاه باشد، معادل حداقل حق‌التدریس به مدرس یا مدرسان و مابقی آن به انجمن تعلق می‌گیرد.

ماده‌ي 6ـ برای دوره‌ها یا کارگاه‌های آموزشی با ظرفیت 30 نفر یا کم‌تر، در صورتی که درآمد حاصل از دوره یا کارگاه آموزشی پس از کسر هزینه‌های غیر از حق‌التدریس معادل یا کم‌تر از حداقل حق‌التدریس برای کل ساعات دوره یا کارگاه باشد، تمام آن به مدرس یا مدرسان تعلق می‌گیرد.

ماده‌ي 7ـ درباره‌ی کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی که توسط شاخه‌های استانی انجمن برگزار می‌شوند، 10 درصد از سهم انجمن به حساب اصلی انجمن و 90 درصد آن به حساب دوامضائه‌ی رییس و خزانه‌دار شاخه‌ی مربوط واریز می‌شود.

ماده‌ي 8ـ برای دوره‌ها یا کارگاه‌های آموزشی با ظرفیت بیش از 30 نفر، درآمد حاصل از شرکت‌کنندگان بالای 30 نفر متعلق به انجمن است.

تبصره‌ـ در موارد خاص و در صورت درخواست مدرس یا مدرسان، و موافقت و تأیید کمیته‌ی آموزش، انجمن می‌تواند در توافق‌نامه‌ی پیش از ثبت نام و برگزاری دوره یا کارگاه درصدی از این درآمد حاصل از شرکت‌کنندگان بالای 30 نفر را به مدرس یا مدرسان واگذار کند.

ماده‌ی 9ـ این اساس‌نامه در 8 ماده و در تاریخ 15 تیرماه 1397 به تصویب هیأت مدیره‌ی انجمن علمی روان‌درمانی ایران رسیده است.