پیام دبیر علمی دومین همایش سالیانه‌ی انجمن علمی روان‌درمانی ایران

روان‌درمانی علم و حرفه‌ی تخفیف دردها و رنج‌های انسان و ارتقای بهزیستی روانی و رشد تخصصی آدمی است. با رشد تکنولوژی و صنعتی شدن جوامع بشری روز به روز بر اهمیت و ضرورت آن افزوده می‌شود. روان‌درمانی با اثرگذاری بر باورها، افکار، انتظارها، هیجان‌ها، حل تعارض‌ها و تنش‌های درون‌روانی و بین‌فردی، با یاری کلام و زبان و در بستر فرهنگ، ‌سعی در رشد سلامت روانی دارد. متغیرهایی که با تار و پود فرهنگ و آداب و رسوم اجتماعی در هم تنیده شده‌اند. از آن‌جا که عوامل و زمینه‌های فرهنگی هم می‌توانند در پدیدآیی آسیبِ روانی، و جنبه‌های ارزیابی و تشخیصی بیماری‌های روانی ایفای نقش نمایند، و هم فرایندهای درمان را تقویت، ‌تسهیل یا متوقف سازند، لذا توجه به ظرفیت‌های فرهنگی و عوامل فرهنگی مؤثر در رشد روش‌های یاورانه و تسهیل فرایند روان‌درمانی اهمیت زیادی دارد.

«انجمن علمی روان‌درمانی ایران»، با درک عمیق اهمیت و ضرورت این عوامل، دومین همایش علمی سالیانه‌ی خود را به موضوع «روان‌درمانی در پرتو فرهنگ و جامعه» اختصاص داد تا زمینه‌ساز روشنگری و رشد دانش در این حوزه باشد. در این راستا، ضمن تشکر از دست‌اندرکاران برگزاری این همایش، به ویژه رییس و هیأت مدیره‌ی «انجمن علمی روان‌درمانی ایران»، دست کمک به قصد هم‌راهی به سوی دانشمندان روان‌پزشکی و روان‌شناسی و علوم رفتاری، و فرهیختگان عرصه‌ی فرهنگ دراز می‌نمایم و از آنان برای مشارکت در این اقدام علمی، صمیمانه دعوت به عمل می‌آورم.

دکتر بهروز دولتشاهی