در راستای سلسه نشست‌های علمی ماهیانه‌ی انجمن علمی روان‌درمانی ایران سپوزیوم رشد و حسد در تاریخ ۷ تیرماه نود هفت از ساعت ۹ تا ۱۳ در سالن آمفی تئاتر بیمارستان روزبه برگزار خواهد شد. اساتید محترم جناب دکتر آدرخش مکری، جناب دکتر مهدی تهرانی‌دوست، جناب دکتر سامرند سلیمی و جناب دکتر عباس امید سخنرانی خواهند داشت. این نشست دارای امتیاز بازآموزی خواهد بود و شرکت در آن برای علاقمندان رایگان است.

شناسه ۱۱۹۶۵۷

نــام رشــته امتیـــاز
[۱۷۲۵] روانپزشکی* | تخصص ۳
[۱۹۲۱] روانشناسی بالینی | دکترا ۳
[۱۴۳۱] روانشناسی بالینی | کارشناسی ارشد ۳
[۱۹۱۱۹] روانشناسی سلامت | دکترا ۳
[۱۴۱۲۲] روانشناسی بالینی کودک و نوجوان | کارشناسی ارشد ۳
[۲۰۳۰۵] روانپزشکی کودک و نوجوان | فوق تخصص ۳
[۲۰۳۰] روانپزشکی اطفال* | فوق تخصص ۳
[۱۷۱۵] پزشکی اجتماعی | تخصص ۱
[۱۷۳۲] پزشکی قانونی* | تخصص ۱
[۱۹۱۲۰] روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی | دکترا ۱
[۱۴۹۲] روانشناسی عمومی | کارشناسی ارشد ۱
[۱۴۶۴] روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی | کارشناسی ارشد ۱
[۱۹۴۱] علوم اعصاب | دکترا ۱
[۱۴۱۰۷] روان پرستاری | کارشناسی ارشد ۲.۲۵
[۱۴۶۵] مشاوره | کارشناسی ارشد ۲.۲۵
[۱۹۵۲] روانشناسی نظامی | دکترا ۲.۲۵
[۱۹۳۶] مددکاری اجتماعی | دکترا ۲.۲۵
[۱۴۵۴] مددکاری اجتماعی | کارشناسی ارشد ۲.۲۵
[۱۹۵۴] مطالعات اعتیاد | دکترا ۲.۲۵
[۱۵۱۰] پزشکان عمومی* | دکترای حرفه ای ۱.۵
[۱۶۱۸] پزشک عمومی شاغل در طرح پزشک خانواده* | دکترای حرفه ای ۱.۵
[۱۱۳۷] روانشناسی بالینی | کارشناسی ۱.۵
[۱۴۹۵] بهداشت روان | کارشناسی ارشد ۱.۵
[۱۴۱۳۰] روانشناسی تربیتی | کارشناسی ارشد ۱.۵
[۱۱۴۲] مشاوره | کارشناسی ۱.۵
[۱۱۲۶] مددکاری اجتماعی | کارشناسی ۱.۵