بانک اطلاعات اعضای انجمن

 نام نام خانوادگی مدرک تحصیلی شهرنوع عضویتاطلاعات بیشتر
ستارهآرامروان‌پزشکرشت عضو پیوسته نمایش جزییات
نیوشااحمدیانکارشناس ارشد روان‌شناسی بالینیتهران عضو وابسته نمایش جزییات
میترااشرفپوریروان‌پزشکاهواز عضو پیوسته نمایش جزییات
طاهرهاصغریروان‌پزشکرودسر عضو پیوسته نمایش جزییات
مرتضیامامی پارساروان‌پزشکاصفهان عضو پیوسته نمایش جزییات
زهرهامراللهی بیوکیروان‌پزشککرج عضو پیوسته نمایش جزییات
عباسامیدروان‌پزشکتهران عضو پیوسته نمایش جزییات
رضوانامیرزرگرکارشناس ارشد روان‌شناسی بالینیتهران عضو وابسته نمایش جزییات
نجمهامیریکارشناس ارشد روان‌شناسی بالینیکرمان عضو وابسته نمایش جزییات
پرستوامیریدکترای روان‌شناسی سلامتتبریز عضو پیوسته نمایش جزییات
محمدرضاانتظاری میبدیدکترای روان‌شناسی بالینیاردکان عضو پیوسته نمایش جزییات
سیدمحمدامینایرانیکارشناس ارشد روان‌شناسی بالینیتبریز عضو وابسته نمایش جزییات
محمدرضابابائیکارشناس ارشد روان‌شناسی بالینیتهران عضو وابسته نمایش جزییات
عباسعلیبابایی آقاملکیکارشناس ارشد روان‌شناسی بالینیبهشهر عضو وابسته نمایش جزییات
هدابختیاریدستیار روان‌پزشکیتهران عضو وابسته نمایش جزییات
حبیبهبرزگر دوغانیکارشناس ارشد روان‌شناسی بالینیتبریز عضو وابسته نمایش جزییات
سمانهبیاناتیروان‌پزشکبندرکنگان عضو پیوسته نمایش جزییات
الهام الساداتبینندهدکترای روان‌شناسی سلامتاصفهان عضو پیوسته نمایش جزییات
امیرپوررجبی گله‌پردسریروان‌پزشکرشت عضو پیوسته نمایش جزییات
علیپوررمضانیروان‌پزشکرشت عضو پیوسته نمایش جزییات
 نام نام خانوادگی مدرک تحصیلی شهرنوع عضویتاطلاعات بیشتر