بانک اطلاعات اعضای انجمن

 نام نام خانوادگی مدرک تحصیلی شهرنوع عضویتاطلاعات بیشتر
افسانهامیریکارشناس ارشد روان‌شناسی بالینیاصفهان عضو وابسته نمایش جزییات
فرزانهحقیقیکارشناس ارشد روان‌شناسی بالینیاصفهان عضو وابسته نمایش جزییات
شهرزادعقیلیروان‌پزشکخور عضو پیوسته نمایش جزییات
فائزهناصح جهقیکارشناس ارشد روان‌شناسی بالینیتهران عضو وابسته نمایش جزییات
 نام نام خانوادگی مدرک تحصیلی شهرنوع عضویتاطلاعات بیشتر