بانک اطلاعات اعضای انجمن

نام و نام خانوادگیسعید طاهری
نوع عضویت عضو وابسته
مدرک تحصیلیکارشناس ارشد روان‌شناسی بالینی
سایر اطلاعات