فراخوان ارسال چکیده در نخستین همايش

 • فراخوان ارسال چکیده در نخستین همايش سالیانه‌ی انجمن علمی روان‌درمانی ايران
 • برگزاركننده: انجمن علمی روان‌درمانی ايران
 • زمان برگزاری: ٢٥ تا ٢٧ بهمن ١٣٩۶
 • مكان برگزاری: مركز اسناد و كتابخانه‌ی ملی ایران
 • مهلت ارسال چکیده: ٣٠ آذرماه ١٣٩٦
 • قالب چکیده‌ها: به هریک از قالب‌های پژوهش‌های اصيل، مروری، گزارش مورد و مفهومی.
 • سابمیت چکیده‌ها: سایت همایش congress@ipa-net.ir
اولین همایش سالیانه انجمن علمی روان‌درمانی ایران

راهنمای نگارش مقالات برای نخستین همایش سالیانه‌ی انجمن علمی روان‌درمانی ایران

قالب نگارش چکیده‌ی پژوهش‌های اصيل:

تنها چکیده‌ی پژوهش‌های اصيلی که در قالب زیر نوشته شده باشند وارد بخش داوری خواهند شد:

 • تعداد كلمات: ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ کلمه
 • عنوان به طور جامع و مانع معرف پژوهش باشد.
 • نگارش در قالب ۴ بخش (۱) هدف پژوهش، (۲) ابزارها و روش پژوهش، (۳) یافته‌ها و (۴) بحث و نتیجه‌گیری
 • ۴ كليدواژه برای پژوهش تعیین شود.
 • حداقل سه منبع اصلی پژوهش با رعایت قواعد ثبت منابع ذکر شود.
 • نام و نام خانوادگی کامل پژوهشگران و وابستگی سازمانی و دانشگاهی آنان، به ترتیب مورد توافق نویسندگان، ذکر شود.
 • پژوهشگر ارایه‌دهنده‌ی سخن‌رانی، در صورت پذیرش ارایه‌ی شفاهی، از زمان ارسال چکیده مشخص شود.
 • بعد از اعلام نتیجه‌ی داوری امكان اضافه كردن نام نويسنده‌ی جديد وجود ندارد.

قالب پژوهش‌های مروری، مفهومی و گزارش مورد:

تنها چکیده‌ی پژوهش‌های مروری که در قالب زیر نوشته شده باشند وارد بخش داوری خواهند شد:

تعداد كلمات: ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ کلمه

عنوان به طور جامع و مانع معرف پژوهش باشد.

نگارش در قالب ٣ بخش (۱) مقدمه، (۲) متن پژوهش یا گزارش، و (۳) نتيجه‌گيری

۴ كليدواژه برای پژوهش تعیین شود.

حداقل سه منبع اصلی پژوهش با رعایت قواعد ثبت منابع ذکر شود.

نام و نام خانوادگی کامل پژوهشگران و وابستگی سازمانی و دانشگاهی آنان، به ترتیب مورد توافق نویسندگان، ذکر شود.

پژوهشگر ارایه‌دهنده‌ی سخن‌رانی، در صورت پذیرش ارایه‌ی شفاهی، از زمان ارسال چکیده مشخص شود.

بعد از اعلام نتیجه‌ی داوری امكان اضافه كردن نام نويسنده‌ی جديد وجود ندارد.

در گزارش مورد، نكات لازم برای حفظ كامل اسرار بيمار و رعايت كامل اصل رازداری لحاظ شود.