فراخوان ارسال چکیده در نخستین همایش

 • فراخوان ارسال چکیده در نخستین همایش سالیانه‌ی انجمن علمی روان‌درمانی ایران
 • برگزارکننده: انجمن علمی روان‌درمانی ایران
 • زمان برگزاری: ٢۵ تا ٢٧ بهمن ١٣٩۶
 • مکان برگزاری: مرکز اسناد و کتابخانه‌ی ملی ایران
 • مهلت ارسال چکیده: ٣٠ آذرماه ١٣٩۶
 • قالب چکیده‌ها: به هریک از قالب‌های پژوهش‌های اصیل، مروری، گزارش مورد و مفهومی.
 • سابمیت چکیده‌ها: سایت همایش congress@ipa-net.ir
اولین همایش سالیانه انجمن علمی روان‌درمانی ایران

راهنمای نگارش مقالات برای نخستین همایش سالیانه‌ی انجمن علمی روان‌درمانی ایران

قالب نگارش چکیده‌ی پژوهش‌های اصیل:

تنها چکیده‌ی پژوهش‌های اصیلی که در قالب زیر نوشته شده باشند وارد بخش داوری خواهند شد:

 • تعداد کلمات: ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ کلمه
 • عنوان به طور جامع و مانع معرف پژوهش باشد.
 • نگارش در قالب ۴ بخش (۱) هدف پژوهش، (۲) ابزارها و روش پژوهش، (۳) یافته‌ها و (۴) بحث و نتیجه‌گیری
 • ۴ کلیدواژه برای پژوهش تعیین شود.
 • حداقل سه منبع اصلی پژوهش با رعایت قواعد ثبت منابع ذکر شود.
 • نام و نام خانوادگی کامل پژوهشگران و وابستگی سازمانی و دانشگاهی آنان، به ترتیب مورد توافق نویسندگان، ذکر شود.
 • پژوهشگر ارایه‌دهنده‌ی سخن‌رانی، در صورت پذیرش ارایه‌ی شفاهی، از زمان ارسال چکیده مشخص شود.
 • بعد از اعلام نتیجه‌ی داوری امکان اضافه کردن نام نویسنده‌ی جدید وجود ندارد.

قالب پژوهش‌های مروری، مفهومی و گزارش مورد:

تنها چکیده‌ی پژوهش‌های مروری که در قالب زیر نوشته شده باشند وارد بخش داوری خواهند شد:

تعداد کلمات: ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ کلمه

عنوان به طور جامع و مانع معرف پژوهش باشد.

نگارش در قالب ٣ بخش (۱) مقدمه، (۲) متن پژوهش یا گزارش، و (۳) نتیجه‌گیری

۴ کلیدواژه برای پژوهش تعیین شود.

حداقل سه منبع اصلی پژوهش با رعایت قواعد ثبت منابع ذکر شود.

نام و نام خانوادگی کامل پژوهشگران و وابستگی سازمانی و دانشگاهی آنان، به ترتیب مورد توافق نویسندگان، ذکر شود.

پژوهشگر ارایه‌دهنده‌ی سخن‌رانی، در صورت پذیرش ارایه‌ی شفاهی، از زمان ارسال چکیده مشخص شود.

بعد از اعلام نتیجه‌ی داوری امکان اضافه کردن نام نویسنده‌ی جدید وجود ندارد.

در گزارش مورد، نکات لازم برای حفظ کامل اسرار بیمار و رعایت کامل اصل رازداری لحاظ شود.