عضویت انجمن علمی روان‌درمانی ایران در فدراسیون بین‌المللی روان‌درمانی

با هدف افزایش هم‌کاری‌ها و تعاملات بین‌المللی، انجمن علمی روان‌درمانی ایران به عضویت فدراسیون بین‌المللی روان‌درمانی درآمد. رییس انجمن علمی روان‌درمانی ایران نیز به عضویت شورای این فدراسیون درآمد.

شورای فدراسیون بین‌المللی روان‌درمانی متشکل از نمایندگان انجمن‌های عضو است و موضوعات مرتبط با سیاست‌های حرفه‌ای و سازمانی را مورد بحث قرار داده و توصیه‌های خود را به هیأت مدیره ارایه می‌دهد. علاوه بر آن، شورا مسؤولیت برنامه‌ریزی استراتژیک فدراسیون را برعهده دارد و نامزدهای هیأت مدیره‌ی فدراسیون را نیز اعلام می‌کند.

از نظر تاریخی، این فدراسیون در سال ١٩٣۴ و با نام International General Medical Society for Psychotherapy تشکیل شد و کارل گوستاو یونگ نخستین رییس آن بود. در سال ١٩۵٨، با نام «فدراسیون بین‌المللی روان‌درمانیِ پزشکی» فعالیت خود را ادامه داد و هدف اصلی‌اش ارتقا و ترویج روان‌درمانی در حوزه‌ی پزشکی بود. در سال ١٩٩١، با هدف گسترش اعضای فدراسیون به سایر روان‌درمانگران و حرفه‌مندان غیرپزشک مرتبط، نام آن به «فدراسیون بین‌المللی روان‌درمانی» تغییر پیدا کرد.

اهداف اصلی این فدراسیون ترویج روان‌درمانی در حوزه‌های کار بالینی، آموزش، و پژوهش؛ ترویج و ارتقای تعامل بین فرهنگ‌ها، انجمن‌های حرفه‌ای، و مکاتب روان‌درمانی؛ و نیز ترغیب و حمایت از استاندارد مناسب در ارایه‌ی روان‌درمانی است.

هیأت مدیره‌ی انجمن علمی روان‌درمانی ایران امیدوار است این اقدام به گسترش تعاملات علمی و معرفی روان‌درمانی ایران در سطح بین‌المللی کمک کند.

عضویت انجمن علمی روان‌درمانی ایران در فدراسیون بین‌المللی روان‌درمانی