آیین‌نامه‌ی تشکیل و انتخابات شاخه‌های استانی

ماده‌ی ۱. انجمن علمی روان‌درمانی ایران، که در این آیین‌نامه «انجمن» خوانده می‌شود، با هدف سازمان‌دهیِ علمی و اجرایی برنامه‌های خود در مناطق مختلف کشور، اقدام به تشکیل شاخه‌های استانی انجمن، که در این آیین‌نامه «شاخه» خوانده می‌شود، می‌کند.

ماده‌ی ۲. شاخه‌ها هم‌آهنگ با انجمن، و در چارچوب کلی اساس‌نامه‌ی انجمن فعالیت می‌کنند.

ماده‌ی ۳. هر استان که دارای بیش از 10 نفر افراد واجد شرایط عضویت پیوسته‌ی انجمن باشد، می‌تواند اقدام به تأسیس شاخه‌ی استانی انجمن کند.

تبصره‌ی ۱. استان‌هایی که دارای کم‌تر از 10 نفر افراد واجد شرایط عضویت پیوسته‌ی انجمن باشند، می‌توانند بر اساس انتخاب اعضای انجمن در آن استان، فعالیت خود را، با تصویب در هیأت مدیره‌ی انجمن، در قالب شاخه‌ی یکی از استان‌های مجاور سازمان‌دهی کنند.

تبصره‌ی 2. استان‌هایی که دارای بیش‌تر از 10 نفر افراد واجد شرایط عضویت پیوسته‌ی انجمن هستند نیز، در صورت درخواست حداقل دوسوم اعضای انجمن در هر یک از آن استان‌ها و تصویب در هیأت مدیره‌ی انجمن، می‌توانند فعالیت خود را در شاخه‌ای واحد برای آن استان‌ها سازمان‌دهی کنند.

ماده‌ی ۴. برای ایجاد شاخه‌ی استانی حداقل 3 نفر از اعضای انجمن در آن استان، به عنوان هیأت مؤسس، درخواست خود را برای تأسیس شاخه در استان خود، به هیأت مدیره‌ی انجمن اعلام می‌کنند.

ماده‌ی ۵. هیأت مدیره‌ی انجمن درخواست ارایه‌شده را، با توجه به تعداد افراد واجد شرایط عضویت پیوسته و تعداد اعضای انجمن و سایر پتانسیل‌های موجود در استان، بررسی کرده و در صورت موافقت، به هیأت مؤسس اعلام می‌کند.

ماده‌ی ۶. پس از موافقت با تأسیس شاخه‌ی استانی با تصویب در هیأت مدیره‌ی انجمن، هیأت مؤسس موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه از طریق سایت انجمن یا روش‌های اطلاع‌رسانی مناسب دیگر درباره‌ی تأسیس شاخه‌ی انجمن در آن استان اطلاع داده؛ و ظرف مدت سه ماه با برگزاری مجمع عمومی اعضای انجمن در آن استان، با حضور نماینده‌ی ناظر هیأت مدیره‌ی انجمن، برای تعیین اعضای هیأت مدیره‌ی شاخه‌ی موردنظر انتخابات برگزار نماید.

تبصره‌ی 1. برای برگزاری مجمع عمومی و انتخابات شاخه‌ی استانی انجمن لازم است هیأت مؤسس، در دور اول، و هیأت مدیره‌ی شاخه، در دوره‌های بعدی، تعداد و فهرست اعضای انجمن در آن شاخه را همراه با زمان برگزاری مجمع به اطلاع هیأت مدیره‌ی انجمن برساند.

تبصره‌ی 2. افرادی که مایل به شرکت در انتخابات به عنوان نامزد عضویت در هیأت مدیره‌ی شاخه‌ی استانی یا احراز عنوان بازرس هستند، می‌توانند در طی این مدت و روز رأی‌گیری، با اعلام نام و ارایه‌ی مدارک لازم به نشانی اعلام‌شده توسط هیأت مؤسس، نامزدی خود را اعلام کنند.

تبصره‌ی 3. برای رسمیت جلسه‌ی مجمع عمومی و انتخابات، در دوره‌ی نخست باید حداقل دوسوم اعضای انجمن در آن استان به عنوان اعضای اصلی شاخه، و در دوره‌های بعد حداقل نصف به علاوه‌ی یک نفر از اعضای آن شاخه حضور داشته باشند.

تبصره‌ی 4. در دوره‌های بعدی، هیأت مدیره‌ی شاخه مسؤول اطلاع‌رسانی و برگزاری مجمع عمومی شاخه است.

تبصره‌ی 5. در دوره‌های بعدی، حداقل یک ماه قبل از برگزاری مجمع عمومی برای انتخابات هیأت مدیره‌ی شاخه، باید موضوع و تاریخ و محل برگزاری از طریق سایت انجمن به اطلاع اعضای انجمن در آن استان رسانده شود.

تبصره‌ی 6. برگزاری انتخابات، در دوره‌ی نخست و دوره‌های بعدی، توسط هیأت برگزاری و نظارت بر انتخابات انجام خواهد شد که در جلسه‌ی مجمع تعیین شده و نباید از نامزدهای انتخابات باشند.

تبصره‌ی 7. نامزدهای انتخابات می‌توانند نماینده‌ای را به عنوان ناظر بر شمارش آرا معرفی کنند.

تبصره‌ی 8. نماینده‌ی ناظر انجمن، که توسط هیأت مدیره‌ی انجمن تعیین می‌شود، می‌تواند یکی از اعضای هیأت مدیره‌ی انجمن یا عضوی از انجمن باشد که در آن استان شاغل نیست و تعارض منافع خاصی در انتخابات هیأت مدیره‌ی شاخه ندارد.

ماده‌‌ی 7. ساختار شاخه‌ها شامل اجزای زیر است:

الف. هیأت مدیره

  1. رییس
  2. نایب‌رییس
  3. دبیر
  4. خزانه‌دار

ب. بازرس

ماده‌ی 8. اعضای هیأت مدیره و بازرس شاخه، از طریق انتخابات، برای مدت سه سال تعیین می‌شوند.

ماده‌ی 9. تعداد اعضای هیأت مدیره‌ی شاخه، پیش از انتخابات و با رأی‌گیری در مجمع عمومی استان تعیین می‌شود.

تبصره‌ی ۱. تعداد اعضای اصلی هیأت مدیره ۳، ۵ یا ۷ نفر خواهد بود که بیش‌ترین آرا را در انتخابات کسب کرده‌اند.

تبصره‌ی ۲. تعداد اعضای علی‌البدل هیأت مدیره ۲ نفر خواهد بود، که بعد از اعضای اصلی بیش‌ترین تعداد آرا را کسب کرده‌اند.

ماد‌ه‌ی ۱0. انتخاب یک بازرس اصلی و یک بازرس علی‌البدل، از بین نامزدهای احراز عنوان بازرس شاخه و بر اساس رأی‌گیری جداگانه برای نامزدهای احراز این عنوان، و جدا از نامزدهای عضویت در هیأت مدیره، انجام خواهد شد.

تبصره. به ترتیب آرای کسب‌شده، نفر اول به عنوان بازرس اصلی و نفر دوم به عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب می‌شود.

ماده‌ی 11. پس از برگزاری انتخابات، صورت‌جلسه‌ی انتخابات با ذکر نام نامزدهای عضویت در هیأت مدیره و احراز عنوان بازرس شاخه، همراه با تعداد آرای کسب‌شده، با امضای اعضای هیأت مؤسس و هیأت برگزاری انتخابات، در دوره‌ی نخست، یا اعضای هیأت مدیره‌ی قبلی و هیأت برگزاری انتخابات، در دوره‌های بعدی، و نیز نماینده‌ی ناظر هیأت مدیره‌ی انجمن برای تأیید فرایند برگزاری انتخابات به هیأت مدیره‌ی انجمن ارایه می‌شود.

ماده‌ی ۱۲. پس از تأیید نتیجه‌ی انتخابات در هیأت مدیره‌ی انجمن، نخستین جلسه‌ی هیأت مدیره تشکیل و در آن رییس، نایب‌رییس، دبیر و خزانه‌دار شاخه از بین اعضای هیأت مدیره، از طریق رأی‌گیری کتبی و مخفی، تعیین می‌شود.

ماده‌ی ۱۳. جلسات هیأت مدیره با حضور دوسوم اعضا رسميت پیدا می‌کند و تصویب تصميمات با اكثريت آرای حاضران در جلسه خواهد بود.

ماده‌ی ۱۴. هیأت مدیره‌ی شاخه‌ی انجمن می‌تواند در چارچوب اساس‌نامه‌ی انجمن علمی روان‌درمانی ایران اساس‌نامه‌ی خود را تدوین و برای تصویب به هیأت مدیره‌ی انجمن ارایه نماید.

ماده‌ی ۱5. هیأت مدیره‌ی شاخه، به طور منظم و دوره‌ای، و حداقل چهار بار در سال گزارش فعالیت‌های خود را به طور مکتوب به هیأت مدیره‌ی انجمن ارایه خواهد کرد.

ماده‌ی 16. این آیین‌نامه، در قالب 16 ماده، در تاریخ ششم مردادماه 1396 به تصویب هیأت مدیره‌ی انجمن علمی روان‌درمانی ایران رسید و از این تاریخ اجرا خواهد شد.