آیین‌نامه‌ی هم‌کاری با افراد و سازمان‌های دیگر برای مشارکت در برنامه‌های انجمن

آیین‌نامه‌ی هم‌کاری با افراد و سازمان‌های دیگر برای مشارکت در برنامه‌های انجمن

ماده‌ی ۱ـ انجمن علمی روان‌درمانی ایران، که در این آیین‌نامه «انجمن» نامیده می‌شود، می‌تواند در زمینه‌ی فعالیت‌های مرتبط با اهداف خود، با افراد و سایر نهادها هم‌کاری کند. این فعالیت‌ها شامل اجرای طرح‌های پژوهشی و کارگاه‌ها، و برگزاری همایش‌ها، سمینارها، کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی خواهد بود.

ماده‌ی ۲ـ انجمن می‌تواند در مواردی که با اهداف پژوهشی و آموزشی انجمن انطباق دارد، از افراد یا سازمان‌های مرتبط برای برگزاری کارگاه‌ها، سمینارها و دوره‌های آموزشی، یا انجام پژوهش دعوت به هم‌کاری کند.

ماده‌ی ۳ـ افراد یا نهادهایی در زمینه‌های مرتبط با اهداف انجمن فعالیت دارند، می‌توانند پیش‌نهاد خود را برای برگزاری دوره‌ها، سمینارهایا کارگاه‌های آموزشی، و انجام پژوهش به هیأت مدیره‌ی انجمن ارایه کنند. در این پیش‌نهاد باید مدت، زمان، برنامه‌ی زمان‌بندی، مجریان طرح یا افراد ارایه‌دهنده و مدرسان، جمعیت هدف، حداقل و حداکثر تعداد شرکت‌کنندگان، هزینه‌ی ثبت‌نام و دیگر منابع مالی پیش‌بینی‌شده، و امتیاز بازآموزی درنظرگرفته‌شده برای طرح یا برنامه به هیأت مدیره‌ی انجمن ارایه شود. در صورتی که این پیش‌نهاد هم‌کاری با تصویب هیأت مدیره، توسط انجمن پذیرفته شود، با رعایت سهم انجمن (به عنوان برگزارکننده‌ی دوره، سمینار، کارگاه یا پژوهش) و فرد یا نهاد مجری طرح یا ارایه‌دهنده‌ی دوره، سمینار و کارگاه آموزشی این هم‌کاری صورت خواهد پذیرفت.

تبصره‌ی ۱‌ـ موارد پیش‌نهادشده، توسط رییس انجمن، برای بررسی به کمیته‌ی آموزش، کمیته‌ی پژوهش یا سایر کمیته‌های اجرایی مرتبط، و نیز کمیته یا کمیته‌ها‌ی علمی که با طرح یا برنامه‌ی پیش‌نهادی ارتباط موضوعی دارند، ارجاع داده می‌شود تا در چارچوب زمانی مشخص (حداکثر یک ماه) نظر خود را درباره‌ی موارد زیر اعلام کنند:

الف‌ـ ارتباط موضوعی با اهداف انجمن

ب‌ـ اولویت نسبی با توجه به سایر برنامه‌های انجمن

پ‌ـ تأیید جزییات طرح یا برنامه از نظر محتوا و مجریان یا ارایه‌دهندگان

تبصره‌ی۲‌ـ رییس کمیته‌ی آموزش، کمیته‌ی پژوهش یا دیگر کمیته‌های اجرایی مرتبط، در اولین جلسه‌ی هیأت مدیره پس از دریافت نظر کمیته‌های علمی، موضوع را در هیأت مدیره مطرح خواهد کرد و در صورت تصویب در هیأت مدیره مراحل اجرایی آن را پی‌گیری خواهد کرد.

تبصره‌ی ۳‌ـ درباره‌ی تأیید محتوای طرح یا برنامه‌ی پیش‌نهادی، هیأت مدیره به نظر کمیته‌ی آموزش، کمیته‌ی پژوهش یا سایر کمیته‌های اجرایی مرتبط، و کمیته‌های علمی اتکا خواهد کرد، مگر در مواردی که فردی از اعضای هیأت مدیره، با ذکر دلایل خاص، پیش‌نهاد ورود به بررسی محتوایی برنامه‌ها را بدهد و هیأت مدیره این ورود را به صورت موردی به تصویب برساند.

ماده‌ی ۴‌ـ در صورت تصویب اجرای این طرح‌ها یا برنامه‌ها در هیأت مدیره، رییس کمیته‌ی آموزش، کمیته‌ی پژوهش یا کمیته‌ی اجرایی مرتبط، مسؤول پی‌گیری انجام آن خواهد بود.

ماده‌ی ۵ـ در تمام برنامه‌هایی که بر اساس این آیین‌نامه به تصویب می‌رسند،ه شرایط زیر لحاظ خواهد شد:

الف‌ـ در تمام اطلاع‌رسانی‌ها و جزوات و مستندات تهیه‌شده مربوط به آن طرح پژوهشی، یا دوره، سمینار، کارگاه آموزشی، نام و نشان «انجمن علمی روان‌درمانی ایران» به عنوان برگزارکننده، و نام فرد یا نهاد مجری یا ارایه‌دهنده و هم‌کاری‌کننده، به عنوان مجری یا هم‌کار، ذکر خواهد شد.

ب‌ـ در صورتی که برگزاری این دوره‌ها در ازای دریافت هزینه‌ی ثبت‌نام از شرکت‌کنندگان، یا تأمین هزینه از منابع دیگر باشد، سهم مجری طرح یا ارایه‌دهنده‌ی دوره، سمینار یا کارگاه پس از کسر هزینه‌های مربوط و سهم انجمن محاسبه و پرداخت خواهد شد.

پ‌ـ کلیه‌ی مبالغ دریافت‌شده از شرکت‌کنندگان در دوره‌های آموزشی یا هزینه‎‌های تأمین‌شده از منابع دیگر به حساب انجمن واریز خواهد شد، و تمام محاسبات و پرداخت‌ها از طریق انجمن انجام خواهد شد.

ت‌ـ هزینه‌های اجرای طرح‌ها یا برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی شامل مبالغ هزینه‌شده برای تهیه‌ی مکان برگزاری، پذیرایی، تهیه‌ی جزوات یا مستندات، و نیروی انسانی لازم خواهد بود.

ث‌ـ بر اساس توافق انجمن با مجری یا برگزارکننده‌ی دوره‌ها و کارگاه‌ها و سمینارهای آموزشی، درصدی از درآمد یا منابع مالی تأمین‌شده برای اجرای طرح‌های پژوهشی، یا برگزاری دوره‌ها، کارگاه یا سمینارهای آموزشی که پس از کسر هزینه‌ها باقی مانده است، از پیش به عنوان سهم انجمن تعیین و در قرارداد یا تفاهم‌نامه‌های مربوط ذکر خواهد شد. این مبلغ در حساب انجمن باقی مانده و صرف تأمین هزینه‌ی فعالیت‌های اجرایی، ثبت‌نام و اطلاع‌رسانی مربوط به همین برنامه یا سایر فعالیت‌های انجمن خواهد شد.

چ‌ـ بقیه‌ی درآمد حاصل از اجرای طرح یا برگزاری دوره، سمینار یا کارگاه آموزشی از طریق انجمن به فرد یا سازمان مجری یا ارایه‌دهنده پرداخت خواهد شد.

ماده‌ی ۶‌ـ فعالیت‌های مربوط به اطلاع‌رسانی، تبلیغات و ثبت‌نام شرکت‌کنندگان را انجمن انجام خواهد داد.

تبصره‌ـ در صورت توافق انجمن با مجری طرح یا برگزارکننده‌ی دوره، سمینار یا کارگاه آموزشی، و با ذکر موضوع و شرایط آن در قرارداد یا تفاهم‌نامه‌ی مربوط، این فعالیت‌ها قابل واگذاری به مجری یا برگزارکننده خواهد بود.

ماده‌ی ۷‌ـ فراهم کردن مکان لازم، جلب هم‌کاری افراد ارایه‌دهنده و مدرسان، تهیه‌ی مدارک و مستندات آموزشی لازم، فرایندهای مربوط به تصویب امتیاز بازآموزی، و ارایه‌ی کارگاه، سمینار، دوره‌ی آموزشی، یا پژوهش در زمان مقرر و طبق برنامه‌ی ازپیش تعیین‌شده برعهده‌ی فرد یا نهاد مجری طرح یا ارایه‌دهنده خواهد بود.

ماده‌ی ۸ـ این اساس‌نامه در ۸ ماده و در تاریخ دوم تیرماه ۱۳۹۶ به تصویب هیأت مدیره‌ی انجمن علمی روان‌درمانی ایران رسیده است.