آیین‌نامه‌ی هم‌کاری با افراد و سازمان‌هاي ديگر براي مشارکت در برنامه‌هاي انجمن

آیین‌نامه‌ی هم‌کاری با افراد و سازمان‌هاي ديگر براي مشارکت در برنامه‌هاي انجمن

ماده‌ي 1ـ انجمن علمی روان‌درماني ایران، که در این آیین‌نامه «انجمن» نامیده می‌شود، مي‌تواند در زمينه‌ي فعاليت‌هاي مرتبط با اهداف خود، با افراد و ساير نهادها هم‌کاري کند. اين فعاليت‌ها شامل اجرای طرح‌های پژوهشی و کارگاه‌ها، و برگزاري همايش‌ها، سمينارها، کارگاه‌ها و دوره‌هاي آموزشي خواهد بود.

ماده‌ي انجمن مي‌تواند در مواردي که با اهداف پژوهشی و آموزشي انجمن انطباق دارد، از افراد يا سازمان‌هاي مرتبط براي برگزاري کارگاه‌ها، سمينارها و دوره‌هاي آموزشي، یا انجام پژوهش دعوت به هم‌کاري کند.

ماده‌ي افراد يا نهادهايي در زمينه‌هاي مرتبط با اهداف انجمن فعاليت دارند، مي‌توانند پيش‌نهاد خود را براي برگزاري دوره‌ها، سمينارهايا کارگاه‌هاي آموزشي، و انجام پژوهش به هيأت مديره‌ي انجمن ارايه کنند. در اين پيش‌نهاد بايد مدت، زمان، برنامه‌ي زمان‌بندی، مجریان طرح یا افراد ارايه‌دهنده و مدرسان، جمعيت هدف، حداقل و حداکثر تعداد شرکت‌کنندگان، هزينه‌ي ثبت‌نام و دیگر منابع مالی پیش‌بینی‌شده، و امتياز بازآموزي درنظرگرفته‌شده براي طرح یا برنامه به هیأت مدیره‌ی انجمن ارايه شود. در صورتي که اين پيش‌نهاد هم‌کاري با تصویب هیأت مدیره، توسط انجمن پذيرفته شود، با رعايت سهم انجمن (به عنوان برگزارکننده‌ي دوره، سمينار، کارگاه يا پژوهش) و فرد يا نهاد مجری طرح یا ارايه‌دهنده‌ی دوره، سمینار و کارگاه آموزشی اين هم‌کاري صورت خواهد پذيرفت.

تبصره‌ي 1‌ـ موارد پیش‌نهادشده، توسط رییس انجمن، برای بررسی به کمیته‌ی آموزش، کمیته‌ی پژوهش یا سایر کمیته‌های اجرایی مرتبط، و نیز کمیته یا کمیته‌ها‌ی علمی که با طرح یا برنامه‌ی پیش‌نهادی ارتباط موضوعی دارند، ارجاع داده می‌شود تا در چارچوب زمانی مشخص (حداکثر یک ماه) نظر خود را درباره‌ی موارد زیر اعلام کنند:

الف‌ـ ارتباط موضوعی با اهداف انجمن

ب‌ـ اولویت نسبی با توجه به سایر برنامه‌های انجمن

پ‌ـ تأیید جزییات طرح یا برنامه از نظر محتوا و مجریان یا ارایه‌دهندگان

تبصره‌ي2‌ـ رییس کمیته‌ی آموزش، کمیته‌ی پژوهش یا دیگر کمیته‌های اجرایی مرتبط، در اولین جلسه‌ی هیأت مدیره پس از دریافت نظر کمیته‌های علمی، موضوع را در هیأت مدیره مطرح خواهد کرد و در صورت تصویب در هیأت مدیره مراحل اجرایی آن را پی‌گیری خواهد کرد.

تبصره‌ي 3‌ـ درباره‌ی تأیید محتوای طرح یا برنامه‌ی پیش‌نهادی، هیأت مدیره به نظر کمیته‌ی آموزش، کمیته‌ی پژوهش یا سایر کمیته‌های اجرایی مرتبط، و کمیته‌های علمی اتکا خواهد کرد، مگر در مواردی که فردی از اعضای هیأت مدیره، با ذکر دلایل خاص، پیش‌نهاد ورود به بررسی محتوایی برنامه‌ها را بدهد و هیأت مدیره این ورود را به صورت موردی به تصویب برساند.

ماده‌ي 4‌ـ در صورت تصویب اجرای این طرح‌ها یا برنامه‌ها در هیأت مدیره، رییس کمیته‌ی آموزش، کمیته‌ی پژوهش یا کمیته‌ی اجرایی مرتبط، مسؤول پی‌گیری انجام آن خواهد بود.

ماده‌ی 5ـ در تمام برنامه‌هایی که بر اساس این آیین‌نامه به تصویب می‌رسند،ه شرايط زير لحاظ خواهد شد:

الف‌ـ در تمام اطلاع‌رساني‌ها و جزوات و مستندات تهيه‌شده مربوط به آن طرح پژوهشی، یا دوره، سمينار، کارگاه آموزشی، نام و نشان «انجمن علمی روان‌درماني ايران» به عنوان برگزارکننده، و نام فرد يا نهاد مجری یا ارايه‌دهنده و هم‌کاري‌کننده، به عنوان مجری یا هم‌کار، ذکر خواهد شد.

ب‌ـ در صورتي که برگزاري اين دوره‌ها در ازاي دريافت هزينه‌ي ثبت‌نام از شرکت‌کنندگان، يا تأمين هزينه از منابع ديگر باشد، سهم مجری طرح یا ارايه‌دهنده‌ي دوره، سمينار يا کارگاه پس از کسر هزينه‌هاي مربوط و سهم انجمن محاسبه و پرداخت خواهد شد.

پ‌ـ کليه‌ي مبالغ دريافت‌شده از شرکت‌کنندگان در دوره‌های آموزشی يا هزينه‎‌هاي تأمين‌شده از منابع ديگر به حساب انجمن واريز خواهد شد، و تمام محاسبات و پرداخت‌ها از طريق انجمن انجام خواهد شد.

ت‌ـ هزينه‌هاي اجرای طرح‌ها یا برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی شامل مبالغ هزينه‌شده براي تهيه‌ي مکان برگزاری، پذيرايي، تهيه‌ي جزوات يا مستندات، و نيروي انساني لازم خواهد بود.

ث‌ـ بر اساس توافق انجمن با مجری یا برگزارکننده‌ی دوره‌ها و کارگاه‌ها و سمینارهای آموزشی، درصدی از درآمد یا منابع مالی تأمین‌شده برای اجرای طرح‌های پژوهشی، یا برگزاری دوره‌ها، کارگاه یا سمینارهای آموزشی که پس از کسر هزینه‌ها باقی مانده است، از پیش به عنوان سهم انجمن تعیین و در قرارداد یا تفاهم‌نامه‌های مربوط ذکر خواهد شد. این مبلغ در حساب انجمن باقی مانده و صرف تأمين هزينه‌ي فعاليت‌هاي اجرايي، ثبت‌نام و اطلاع‌رساني مربوط به همین برنامه یا سایر فعالیت‌های انجمن خواهد شد.

چ‌ـ بقيه‌ي درآمد حاصل از اجرای طرح یا برگزاری دوره، سمينار يا کارگاه آموزشی از طريق انجمن به فرد يا سازمان مجری یا ارايه‌دهنده پرداخت خواهد شد.

ماده‌ي 6‌ـ فعاليت‌هاي مربوط به اطلاع‌رساني، تبليغات و ثبت‌نام شرکت‌کنندگان را انجمن انجام خواهد داد.

تبصره‌ـ در صورت توافق انجمن با مجری طرح یا برگزارکننده‌ی دوره، سمینار یا کارگاه آموزشی، و با ذکر موضوع و شرایط آن در قرارداد یا تفاهم‌نامه‌ی مربوط، این فعالیت‌ها قابل واگذاری به مجری یا برگزارکننده خواهد بود.

ماده‌ي 7‌ـ فراهم کردن مکان لازم، جلب هم‌کاري افراد ارايه‌دهنده و مدرسان، تهيه‌ي مدارک و مستندات آموزشي لازم، فرايندهاي مربوط به تصويب امتياز بازآموزي، و ارايه‌ي کارگاه، سمينار، دوره‌ي آموزشي، يا پژوهش در زمان مقرر و طبق برنامه‌ي ازپيش تعيين‌شده برعهده‌ي فرد يا نهاد مجری طرح یا ارايه‌دهنده خواهد بود.

ماده‌ی 8ـ این اساس‌نامه در 8 ماده و در تاریخ دوم تیرماه 1396 به تصویب هیأت مدیره‌ی انجمن علمی روان‌درمانی ایران رسیده است.