نامه‌ی انجمن علمی روان‌درمانی ایران به مدیرکل دفتر ارزیابی فناوری‌های سلامت، تدوین استاندارد و تعرفه‌ی خدمات درباره‌ی استاندارد خدمات روان‌درمانی

در نامه‌ی انجمن علمی روان‌درمانی ایران به مدیرکل دفتر ارزیابی فناوری‌های سلامت، تدوین استاندارد و تعرفه‌ی خدمات درباره‌ی استاندارد خدمات روان‌درمانی، بر دو مورد زیر تأکید شده است:

لزوم تعریف خدمات ارایه‌شده‌ی تحت نظارت توسط فراگیران روان‌درمانی (دانش‌جویان کارشناسی ارشد و دکتری روان‌شناسی بالینی و سلامت و دستیاران روان‌پزشکی) در مراکز دانشگاهی

و

تعریف دانش‌جویان کارشناسی ارشد و دکتری روان‌شناسی بالینی و سلامت و دستیاران روان‌پزشکی به عنوان ارایه‌دهندگان روان‌درمانی تحت نظارت بالینی استادان در مراکز دانشگاهی

متن نامه از طریق لینک زیر قابل مشاهده است:

نامه‌ی انجمن علمی روان‌درمانی ایران به مدیرکل دفتر ارزیابی فناوری‌های سلامت، تدوین استاندارد و تعرفه‌ی خدمات درباره‌ی استاندارد خدمات روان‌درمانی

اول آبان‌ماه ١٣٩٩