سومین همایش سالیانه‌ی انجمن علمی روان‌درمانی ایران بهمن‌ماه 1399 برگزار می‌شود.

سومین همایش سالیانه‌ی انجمن علمی روان‌درمانی ایران که قرار بود اسفندماه سال گذشته برگزار شود و به دلیل همه‌گیری کووید-19 لغو شد، بهمن‌ماه سال 1399 و به شکل اینترنتی برگزار خواهد شد.

جلسات همایش در روزهای 9، 10، 16، 17، 23 و 24 بهمن‌ماه در جلسات سه‌ساعته‌ی صبح و بعدازظهر برگزار خواهند شد.

انجمن علمی روا‌ن‌درمانی ایران