سخن‌رانان مدعو در سومین همایش سالیانه‌ی انجمن روان‌درمانی ایران

سومین همایش سالیانه‌ی انجمن علمی روان‌درمانی ایران با مشارکت سخن‌رانان زیر برگزار خواهد شد:

۱- دکتر سلمان اختر

۲- دکتر مهرداد افتخار

۳- دکتر نورمحمد بخشانی

۴- دکتر حمید پورشریفی

۵- دکتر توبیاس تایسمن

۶- دکتر مهدی تهرانی‌دوست

۷- دکتر سیمین حسنیان

۸- دکتر هادی خانیکی

۹- دکتر مصطفی حمدیه

۱۰- دکتر کِیت دابسون

۱۱- دکتر منیژه دانش‌پور

۱۲- دکتر رضا زمانی

۱۳- دکتر علی صاحبی

۱۴- دکتر فربد فدایی

۱۵- دکتر محمود گلزاری

۱۶- دکتر احمد مروارید

۱۷- دکتر آذرخش مکری

۱۸- دکتر سیدحسن موسوی چلک

۱۹- دکتر حمیدرضا نقوی

۲۰- دکتر محمدتقی یاسمی

.

انجمن علمی روان‌درمانی ایران