تمثیل و استعاره در روان‌درمانی؛ تیغی دولبه

آن قدر اضطراب داشتم که انگار توی دلم رخت می‌شستند
همین جور دارم دور سر خودم می‌چرخم، عین اسب عصاری!
احساس پوچی می‌کنم. طوری که توی دلم یک سوراخ بزرگ خالی حس می‌کنم.
به نظر می‌رسد استفاده از تمثیل و استعاره در روان‌درمانی ظرایف بسیار پیچیده‌ای داشته باشد.