تفاوت‌های جنسیتی در پویایی‌شناسی اعتماد

به دنبال خدشه‌دار شدن اعتماد، زنان بیش‌تر از مردان اعتماد می کنند.

علی‌رغم اهمیت اعتماد برای کارایی عمل‌کرد اجتماعی، خدشه‌دار شدن اعتماد بسیار اتفاق می‌افتد. اعتماد شکننده است، اما در بسیاری از موارد قابل بازیابی است.
فاکتورهای شخصی و موقعیتی بسیاری هستند که در پیش‌بینی رفتار مبتنی بر اعتماد مؤثرند، اما متخصصانی که مدت زمان بسیاری روی اعتماد کار کردند بیش‌تر روی فاکتورهای موقعیتی از جمله هیجانات، موقعیت اجتماعی و زمانی که اعتماد خدشه‌دار شده تمرکز کردند.
در مقاله‌ی موضوعِ این یادداشت، نویسندگان به کاوش درباره‌ی این سؤال پرداختند که آیا جنسیت یک ویژگیِ مهم بوده که بر اعتماد، به خصوص زمانی که به نحوی زیر پا گذاشته شده، تأثیر بگذارد؟
اگرچه بیش‌تر تحقیقات درباره‌ی ترمیمِ اعتماد بر رفتار و پاسخ‌های متخلف در بازیابی اعتماد متمرکز بودند، پژوهش‌های بسیار اندکی به ویژگی‌های اعتمادکننده (از جمله فاکتورهای شخصیتی، شناختی، اخلاقی و جنسیت) و‌ تأثیر آن بر پویایی‌شناسیِ‌ اعتماد پرداختند.
 نتایج در این مقاله نشان داده که، علی‌رغم خدشه‌دار شدنِ مکرر اعتماد در رابطه، زنان هم‌چنان بیش‌تر از مردان اعتماد می‌کنند و این رفتار زنان با متغیر سرمایه‌گذاری رابطه‌ای بیش‌تر آنان نسبت به مردان تعدیل می‌شود. نگرانی‌های بیش‌ترِ زنان نسبت به رابطه، بازیابی اعتماد و نگاه داشتن آن را آسان‌تر می‌کند.
چون‌ زنان نسبت به مردان بیش‌تر اعتماد می‌کنند، ممکن است توسط دیگران زودباور و ساده درنظر گرفته شوند و بیش‌تر در معرض سوءاستفاده قرار گیرند.
پیش‌نهاد نویسندگان این بود که حتا خود این نتایج در پانلی مورد مذاکره و بحث قرار گیرد؛ بی‌شک تعمیم دادن این نتایج نیازمند لحاظ کردن بافت اجتماعی و بسیاری دیگر از متغیرهایی است که باید در پژوهش لحاظ شوند.
دکتر گلنوش شهباز
منبع:
Haselhuhn M. et al. (2015): Gender differences in trust dynamics: Women trust more than men following a trust violation. Journal of Experimental Social Psychology. 56,104-109