بانک اطلاعات اعضای انجمن

 نام نام خانوادگی مدرک تحصیلی شهرنوع عضویتاطلاعات بیشتر
احدفاضلیروان‌پزشکخرم آباد عضو پیوسته نمایش جزییات
اسحقخلیلیروان‌پزشکبندرانزلی عضو پیوسته نمایش جزییات
اشکانناصحدکترای روان‌شناسی بالینیرشت عضو پیوسته نمایش جزییات
اعظم ساداتمدنیکارشناس ارشد روان‌شناسی بالینیتهران عضو وابسته نمایش جزییات
الهامشیرزادیروان‌پزشکاصفهان عضو پیوسته نمایش جزییات
الهام الساداتبینندهدکترای روان‌شناسی سلامتاصفهان عضو پیوسته نمایش جزییات
امیرپوررجبی گله‌پردسریروان‌پزشکرشت عضو پیوسته نمایش جزییات
امینخیرالهیروان‌پزشکتهران عضو پیوسته نمایش جزییات
بهارهقربانی تقلیدآبادکارشناس ارشد روان‌شناسی بالینیارومیه عضو وابسته نمایش جزییات
بی‌تاسلطانیکارشناس ارشد روان‌شناسی بالینیتهران عضو وابسته نمایش جزییات
پرستوامیریدکترای روان‌شناسی سلامتتبریز عضو پیوسته نمایش جزییات
پروانهحیدری رادروان‌پزشکرشت عضو پیوسته نمایش جزییات
پوپکرحیمیکارشناس ارشد روان‌شناسی بالینیتهران عضو وابسته نمایش جزییات
ترانهقلی پورکارشناس ارشد روان‌شناسی بالینیشیروان عضو وابسته نمایش جزییات
تورجشمشیری نظامروان‌پزشکتهران عضو پیوسته نمایش جزییات
جوادصادقی آهوییکارشناس ارشد روان‌شناسی بالینیتهران عضو وابسته نمایش جزییات
حامدغیاثیدکترای روان‌شناسی بالینیساوه عضو پیوسته نمایش جزییات
حبیبهبرزگر دوغانیکارشناس ارشد روان‌شناسی بالینیتبریز عضو وابسته نمایش جزییات
حسنفلاح پورروان‌پزشکزنجان عضو پیوسته نمایش جزییات
حمیدسعادت‌فرکارشناس ارشد روان‌شناسی بالینیاهواز عضو وابسته نمایش جزییات
 نام نام خانوادگی مدرک تحصیلی شهرنوع عضویتاطلاعات بیشتر