بانک اطلاعات اعضای انجمن

 نام نام خانوادگی مدرک تحصیلی شهرنوع عضویتاطلاعات بیشتر
علیحیدرنیادکترای روان‌شناسی بالینیآباده عضو پیوسته نمایش جزییات
سیده‌مریمزوارموسویروان‌پزشکآبکنار عضو پیوسته نمایش جزییات
محمدرضاانتظاری میبدیدکترای روان‌شناسی بالینیاردکان عضو پیوسته نمایش جزییات
نسیمطالبی اذرروان‌پزشکارومیه عضو پیوسته نمایش جزییات
بهارهقربانی تقلیدآبادکارشناس ارشد روان‌شناسی بالینیارومیه عضو وابسته نمایش جزییات
مانداناحقانی دوگاههروان‌پزشکارومیه عضو پیوسته نمایش جزییات
الهامشیرزادیروان‌پزشکاصفهان عضو پیوسته نمایش جزییات
مرجانرحیمیروان‌پزشکاصفهان عضو پیوسته نمایش جزییات
الهام الساداتبینندهدکترای روان‌شناسی سلامتاصفهان عضو پیوسته نمایش جزییات
مرتضیامامی پارساروان‌پزشکاصفهان عضو پیوسته نمایش جزییات
میترااشرفپوریروان‌پزشکاهواز عضو پیوسته نمایش جزییات
فروغقنواتیروان‌پزشکاهواز عضو پیوسته نمایش جزییات
حمیدسعادت‌فرکارشناس ارشد روان‌شناسی بالینیاهواز عضو وابسته نمایش جزییات
اسحقخلیلیروان‌پزشکبندرانزلی عضو پیوسته نمایش جزییات
سمانهبیاناتیروان‌پزشکبندرکنگان عضو پیوسته نمایش جزییات
عباسعلیبابایی آقاملکیکارشناس ارشد روان‌شناسی بالینیبهشهر عضو وابسته نمایش جزییات
پرستوامیریدکترای روان‌شناسی سلامتتبریز عضو پیوسته نمایش جزییات
سیدمحمدامینایرانیکارشناس ارشد روان‌شناسی بالینیتبریز عضو وابسته نمایش جزییات
حبیبهبرزگر دوغانیکارشناس ارشد روان‌شناسی بالینیتبریز عضو وابسته نمایش جزییات
فرزادکریم نژادکارشناس ارشد روان‌شناسی بالینیتهران عضو وابسته نمایش جزییات
 نام نام خانوادگی مدرک تحصیلی شهرنوع عضویتاطلاعات بیشتر