آگهی دعوت به انتخابات الکترونیک هیأت مدیره و بازرس انجمن علمی روان‌درمانی ایران 1402

آگهی دعوت به انتخابات انجمن علمی روان‌درمانی ایران 1402

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی (نوبت اول)

مؤسسه‌ی انجمن علمی روان‌‌درمانی ایران با شماره‌ی ثبت ۵۲۷۸۴ و شناسه‌ی ملی ۱۴۰۱۰۶۰۲۶۶۱
بدینوسیله از کلیه‌ی اعضای پیوسته‌ی انجمن علمی روان‌‌درمانی ایران برای حضور در مجمع عمومی عادی نوبت اول انجمن که در روز پنج‌شنبه مورخ ۲۵ آبان ۱۴۰۲ از ساعت ۰۰:۱۵ تا ۲۳:۴۵ به‌صورت الکترونیک به آدرس iman.behdasht.gov.ir تشکیل می‌گردد دعوت به‌عمل می‌آید.
دستور جلسه:
– انتخابات هیأت مدیره و بازرس به‌صورت الکترونیک در سامانه‌ی کمیسیون انجمن‌های علمی گروه پزشکی به آدرس http://iman.behdasht.gov.ir
هیأت مدیره انجمن علمی روان‌‌درمانی ایران
25 مهرماه 1402
منتشر شده در روزنامه‌ی اطلاعات