جمعه ۱۳۹۶/۴/۲
ساعت ۱۳:۳۰ تا ۱۵:۳۰

حاضران: دکتر افتخار، دکتر امید، دکتر توکلی، دکتر گودرزی، دکتر مشتاق. دکتر امامی، بازرس انجمن، اینترنتی در جلسه شرکت داشتند.

خبار هیأت مدیره انجمن علمی روان‌درمانی ایران

گزارش پیش‌رفت وظایف محوله:

ابتدای جلسه، اعضای هیأت مدیره درباره‌ی پیش‌رفت وظایفی که برعهده داشتند گزارش دادند:

دکتر مشتاق: برنامه‌ریزی دوره‌های آموزشی: ارایه‌ی برنامه‌ی پیش‌نهادی دوره‌های مقدماتی روان‌درمانی تحلیلی و درمان شناختی-رفتاری و ارایه‌ی فهرست موضوعات پیش‌نهادی برای سمپوزیوم‌های ماهیانه‌ی انجمن.

دکتر افتخار: راه‌اندازی سایت انجمن: ارایه‌ی پیش‌نهادهای مربوط به دامنه و قرارداد طراحی سایت و اقدامات و هم‌آهنگی‌های انجام‌شده برای ایجاد بایگانی و دبیرخانه‌ی الکترونیک انجمن.

دکتر امید: برنامه‌ی بازآموزی: اقدامات انجام‌شده برای هم‌آهنگی با دانشگاه‌ها در اجرای برنامه‌های بازآموزی روان‌درمانی و سخن‌رانی‌های ماهیانه: پیش‌بینی‌ها و تهیه‌ی فهرست ابتدایی سخن‌رانان و هم‌آهنگی‌های انجام‌شده.

تصمیم‌گیری‌های مرتبط با برنامه‌ی عملیاتی:

در ادامه‌ی جلسه، بر اساس رؤوس برنامه‌ی عملیاتی سال ۱۳۹۶، در موارد زیر بحث و تصمیم‌گیری شد:

  • شروع سخن‌رانی‌ها و سمپوزیوم‌های ماهیانه‌ی انجمن از تابستان امسال
  • شروع دوره‌های آموزش میان‌مدت سطح ۱ در دو زمینه‌ی روان‌درمانی تحلیلی و درمان شناختی-رفتاری از تابستان امسال
  • فراخوان عضویت در انجمن از دو هفته‌ی بعد، بعد از افتتاح حساب مشترک دوامضائه برای انجمن
  • ادامه‌ی تدوین آیین‌نامه‌های مرتبط با فعالیت انجمن:
  •  آیین‌نامه‌ی تشکیل کمیته‌های علمی و اجرایی
  •  آیین‌نامه‌ی تشکیل شاخه‌های استانی
  •  آیین‌نامه‌ی ارتباط انجمن با اشخاص و نهادها در زمینه‌ی هم‌کاری‌های مرتبط با اهداف انجمن
  •  آیین‌نامه‌ی داخلی هیأت مدیره

 بررسی پیش‌نویس «آیین‌نامه‌ی تأسیس و انتخابات شاخه‌های استانی

کلیات پیش‌نویس این آیین‌نامه که توسط دکتر توکلی ارایه شد، مورد بررسی قرار گرفت. کلیات آن تصویب شد و مقرر شد برای نظرخواهی از اعضای انجمن، این آیین‌نامه در کانال تلگرامی انجمن منتشر شود تا اعضای انجمن ظرف ده روز پیش‌نهادهای اصلاحی خود را به انجمن ارایه دهند. این پیش‌نویس با آیین‌نامه‌ی پیش‌نهادی تهیه‌شده در وزارت بهداشت نیز مقایسه شود و در نهایت در جلسه‌ی دو هفته‌ی بعد، با توجه به این موارد و‌نظرخواهی انجام‌شده، بررسی نهایی و تصویب خواهد شد.

بررسی «آیین‌نامه‌ی ارتباط با افراد و سازمان‌های دیگر برای مشارکت در برنامه‌های انجمن»

متن پیش‌نهادی این آیین‌نامه، که توسط دکتر توکلی ارایه شده بود، در جلسه مطرح و مورد بررسی قرار گرفت و با اصلاحاتی تصویب شد. این آیین‌نامه نیز برای آگاهی اعضای انجمن و‌افراد و سازمان‌هایی که با انجمن هم‌کاری خواهند داشت، در کانال تلگرامی انجمن منتشر خواهد شد.