انتخابات هیأت مدیره‌ی شاخه‌ی اصفهان انجمن علمی روان‌درمانی ایران در تاریخ ۲۰ دی‌ماه ۱۳۹۷ برگزار خواهد شد.


به دنبال موافقت هیأت مدیره‌ی انجمن با درخواست تأسیس شاخه‌ی اصفهان، مجمع عمومی و انتخابات هیأت مدیره‌ی این شاخه در تاریخ ۲۰ دی‌ماه ۱۳۹۷ ساعت ۱۱ صبح در محل بیمارستان فارابی اصفهان برگزار خواهد شد.

در جلسه‌ی مجمع عمومی که با حضور اعضای پیوسته‌ی انجمن شاغل در استان اصفهان و نماینده‌ی ناظر هیأت مدیره‌ی انجمن برگزار می‌شود، انتخابات هیأت مدیره‌ی شاخه انجام خواهد شد.

افراد واجد شرایط عضویت پیوسته‌ی انجمن (روان‌پزشک، دکترای روان‌شناسی بالینی و دکترای روان‌شناسی سلامت) که مایل‌اند در مجمع شاخه‌ی اصفهان شرکت کنند، باید فرایند عضویت سال ۱۳۹۷خود را حداکثر تا روز ۱۹ دی‌ماه ۱۳۹۷ از طریق اینترنت «تکمیل» کرده باشند و نام‌شان در بانک اطلاعات اعضای انجمن وارد شده باشد.

تذکر:
تکمیل فرایند عضویت شامل چند مرحله، و از جمله بررسی و مطابقت مدارک با شرایط عضویت است، و ممکن است چند روز طول بکشد. بنابراین، لازم است افراد در اسرع وقت نسبت به عضویت در انجمن اقدام کنند.