هیأت مدیره‌ی جدید انجمن علمی روان‌درمانی ایران تشکیل و فعال‌سازی ساختاری انجمن، و از آن جمله کمیته‌های اجرایی و علمی آن، را در دستور کار خود قرار داد.

تشکیل کمیته‌های آموزش، روان‌درمانی تحلیلی و درمان‌های شناختی-رفتاری در انجمن علمی روان‌درمانی ایران

بر اساس ساختار مصوب انجمن علمی روان‌درمانی ایران و به منظور استفاده‌ی حداکثری از ظرفیت‌های موجود، فعالیت‌های اجرایی و علمی این انجمن در قالب کمیته‌های اجرایی (Operational Committees) و کمیته‌های تخصصیِ علمی (Scientific Committees) انجام می‌شوند.

 در دور جدید فعالیت انجمن، یکی از اولویت‌های هیأت مدیره تشکیل و فعال‌سازی ساختاری انجمن، و از آن جمله کمیته‌های اجرایی و علمی آن، است.

بر اساس ساختار مصوب انجمن علمی روان‌درمانی ایران و به منظور استفاده‌ی حداکثری از ظرفیت‌های موجود، فعالیت‌های اجرایی و علمی این انجمن در قالب کمیته‌های اجرایی (Operational Committees) و کمیته‌های تخصصیِ علمی (Scientific Committees) انجام می‌شوند.

 در دور جدید فعالیت انجمن، یکی از اولویت‌های هیأت مدیره تشکیل و فعال‌سازی ساختاری انجمن، و از آن جمله کمیته‌های اجرایی و علمی آن، است.

در مرحله‌ی اول و بر اساس اولویت‌بندی انجام‌شده، هیأت مدیره‌ی انجمن تشکیل و فعال‌سازی «کمیته‌ی آموزش» (از کمیته‌های اجرایی)، و «کمیته‌ی روان‌درمانی تحلیلی» و «کمیته‌ی درمان شناختی‌-رفتاری» (از کمیته‌های علمی) را در دستور کار خود قرار داده است.

در این راستا، آیین‌نامه‌ی تشکیل و فعالیت کمیته‌ی آموزش تدوین و تصویب شده است و مسؤولان کمیته‌های سه‌گانه‌ی فوق تعیین شده‌اند تا با تعیین سایر اعضا ‌فعالیت این کمیته‌ها آغاز شود.

طبق مصوبه‌ی هیأت مدیره، مسؤولان کمیته‌های فوق عبارت‌اند از:‌

🔹 کمیته‌ی آموزش: دکتر سامان توکلی

🔹 کمیته‌ی روان‌درمانی تحلیلی: دکتر نهاله مشتاق

🔹 کمیته‌ی درمان شناختی-رفتاری: دکتر حمید پورشریفی

امیدواریم با فعالیت کمیته‌ها و جذب مشارکت بیش‌ترِ هم‌کاران، انجمن بتواند فعالیت‌های نظام‌مند خود را گسترش و تعمیق ببخشد.

هیأت مدیره‌ی انجمن علمی روان‌درمانی ایران

٢۶ مهرماه ١٣٩٩