تأیید صحت برگزاری انتخابات انجمن علمی روان‌درمانی ایران

تأیید صحت انتخابات الکترونیک انجمن‌ علمی روان‌درمانی ایران، که در تاریخ دهم تیرماه ١٣٩٩ انجام شده بود، طی نامه‌ای به تاریخ دوازدهم مردادماه ۱۳۹۹ از طرف دبیر کمیسیون انجمن‌های علمی گروه پزشکی، اعلام شد.

از کمیسیون انجمن‌های علمی گروه پزشکی، کمیته‌ی انتخابات، و هم‌کاران شرکت‌کننده در انتخابات که برگزاری این انتخابات را میسر کردند، تشکر می‌شود.

طبق اساس‌نامه‌ی انجمن، در اولین جلسه‌ی رسمی هیأت مدیره‌ی جدید، انتخاب رییس، نایب‌رییس، دبیر و خزانه‌دار انجمن در دوره‌ی جدید انجام و نتیجه‌ی آن به اطلاع اعضا و وزارت بهداشت خواهد رسید.

١٣ مردادماه ١٣٩٩

.