اطلاعیه‌ی شماره‌ی سیزده کمیته‌ی انتخابات انجمن علمی روان‌درمانی ایران

طبق مصوبه‌ی کمیته‌ی انتخابات انجمن علمی روان‌درمانی ایران، مهلت ثبت نام و تأیید عضویت در سامانه‌ی انتخابات‌ الکترونیک انجمن‌های علمی گروه پزشکی ساعت ٢۴ روز ٨ تیرماه ١٣٩٩ تعیین شده است.

بنابراین، کلیه‌ی همکارانی که شرایط عضویت پیوسته و شرکت در انتخابات انجمن علمی روان‌درمانی ایران را دارند لازم است که تا پیش از زمان اعلام‌شده مراحل زیر را انجام داده باشند:

١. تکمیل فرایند عضویت در سایت انجمن:

https://www.ipa-net.ir/ipa-register/

٢. ایجاد صفحه‌ی کاربری در سامانه‌ی انتخابات‌ و درخواست عضویت در انجمن علمی روان‌درمانی در آن:

http://ima-net.ir

با توجه به این که تأیید عضویت افراد در سامانه‌ی انتخابات‌ الکترونیک مستلزم انجام عضویت پیوسته در انجمن است و این کار نیز دارای مراحلی است و مستلزم وقت کافی است، لطفاً همکارانی که قصد دارند در انتخابات به عنوان رأی‌دهنده شرکت کنند در اسرع وقت و ترجیحاً از همین امروز برای تکمیل هر دو مورد اقدام کنند.

بدیهی است کسانی که تا ساعت ٢۴ روز ٨ تیرماه ١٣٩٩ این دو کار را انجام نداده باشند نمی‌توانند در انتخابات شرکت کنند.

.

۴ تیرماه ١٣٩٩

کمیته‌ی انتخابات انجمن علمی روان‌درمانی ایران