آگهی دعوت مجمع عمومی عادی (نوبت اول) «انجمن علمی روان‌درمانی ایران»

بدین وسیله از کلیه‌ی اعضای پیوسته‌ی انجمن علمی روان‌درمانی ایران برای حضور در مجمع عمومی عادی (نوبت اول) که در روز ‌سه شنبه مورخ ١٣٩٩/۴/١٠ از ساعت ٠٠:١۵ [١۵ دقیقه‌ی بامداد] تا ٢٣:۴۵ به صورت الکترونیک به آدرس iman.behdasht.gov.ir تشکیل می‌شود دعوت به عمل می‌آید.

دستور جلسه: 

انتخابات هیأت مدیره و بازرس انجمن به صورت الکترونیک در سامانه‌ی کمیسیون انجمن‌های علمی گروه پزشکی به آدرس http//:iman.behdasht.gov.ir

.

.

هیأت مدیره‌ی انجمن علمی روان‌درمانی ایران

[آگهی درج‌شده در روزنامه‌ی اطلاعات، چهارشنبه، ٧ خرداد ١٣٩٩]