راه‌نمای تصویری مراحل اینترنتی عضویت در انجمن علمی روان‌درمانی ایران

شرکت در انتخابات هیأت مدیره و بازرس انجمن علمی روان‌درمانی ایران مستلزم انجام دو مرحله‌ی اساسی زیر است:

١. ارایه‌ی مدارک و عضویت در انجمن علمی روان‌درمانی ایران

٢. ثبت نام و تأیید عضویت در سامانه‌ی انتخابات الکترونیک انجمن‌های علمی گروه پزشکی

لطفاً توجه داشته باشید که با انجام هیچ یک از این دو مرحله، به تنهایی، نمی‌توانید در انتخابات شرکت کنید.

تأیید عضویت در سامانه‌ی انتخابات الکترونیک انجمن‌های علمی گروه پزشکی مستلزم آن است که ابتدا مراحل عضویت خود در انجمن را از طریق اینترنت و با تکمیل فرم و ارسال مدارک و واریز حق عضویت سالیانه انجام داده باشید.

با توجه به این که کنترل و رفع نقص مدارک و عضویت در انجمن ممکن است چند روز طول بکشد، لطفاً اگر شرایط عضویت پیوسته‌ی انجمن را دارید و قصد دارید در انتخابات رأی بدهید، در اسرع وقت اقدامات لازم برای دو مرحله‌ی فوق را انجام بدهید.

در این فیلمِ راه‌نما مراحل اینترنتی عضویت در انجمن (مرحله‌ی ١) توضیح داده شده است.

.

انجمن علمی روان‌درمانی ایران