پاسخ به استعلام دفتر ارزیابی فناوری و تدوین استانداردها و تعرفه‌ی خدمات درباره‌ی استانداردهای خدمات روان‌درمانی

در این نامه آمده است:

«… لازم است ذکر شود که پیش از این نیز در نامه‌ی شماره‌ی ٢۴٨/د/٩۵ مورخ ١٣٩٩/٨/١ و نامه‌ی شماره‌ی ٣۴٩/د/٩۵ مورخ ١٣٩٩/٨/١٠ نظر این انجمن درباره‌ی برخی از تغییرات پیش‌نهادشده در جلسات کارگروه به طور مشروح ارایه شده بود. درخواست می‌شود این توضیحات نیز مورد توجه قرار گیرد.

ضمن تشکر از زحمات شما و هم‌کاران جناب‌عالی در پیش‌برد امر و تدوین و نهایی شدن استانداردهای خدمات روان‌درمانی، این انجمن آمادگی دارد تا اطلاعات تکمیلی لازم را به صورت مکتوب یا توسط نمایندگان خود ارایه کند.»

متن کامل نامه به هم‌راه پیوست ١ در فایل پیوست موجود است.

٢٧ اسفندماه ١٣٩٩