انجمن علمی روان‌درمانی ایران استاندارد پیش‌نهادی خود را برای خدمات روان‌درمانی به دفتر ارزیابی فناوری و تدوین استاندارد و تعرفه‌ی سلامت ارسال کرد.

همان طور که پیش از این به اطلاع رسید، در تاریخ ٢۴ خردادماه ١٣٩٩، انجمن علمی روان‌درمانی ایران مطلع شد که روند تدوین مجدد استاندارد خدمت برای خدمات روان‌درمانی مندرج در کتاب ارزش نسبی توسط وزارت بهداشت و با مشارکت برخی انجمن‌ها در حال انجام است.

با توجه به آن که از انجمن علمی روان‌درمانی ایران در این زمینه نظرخواهی نشده بود و مهلت دریافت نظرات انجمن‌ها نیز به پایان رسیده بود، با عنایت به ارتباط مستقیم این امر با حوزه‌ی فعالیت انجمن، در تاریخ ٢۵ خردادماه در این زمینه با دفتر تدوین استاندارد و تعرفه‌ای سلامت مکاتبه‌ای انجام شد و با پی‌گیری بعدی و اعلام استقبال دفتر تدوین استاندارد و تعرفه‌ی سلامت از مشارکت انجمن در این زمینه، مقرر شد متن پیش‌نهادی انجمن برای این استانداردها در فرصتی ٧ تا ١٠ روزه به وزارت بهداشت ارسال شود.

در همین راستا، متن پیش‌نهادی با استفاده از نسخه‌ی نخست این استانداردها که در سال ١٣٩۵ تدوین و تصویب شده بود، با در نظر گرفتن تغییرات بعد از آن تهیه و در جلسه‌ی روز ٣٠ خردادماه ١٣٩٩ در هیأت مدیره‌ی انجمن بررسی، اصلاح و تکمیل شد.

استاندارد خدمت پیش‌نهادی انجمن علمی روان‌درمانی ایران برای روان‌درمانی‌ها، امروز به وزارت بهداشت ارسال شد. این استانداردهای خدمات به شرح زیر است:

روان‌درمانی فردی، با روی‌کردهایی مانند تحلیلی، شناختی، رفتاری، شناختی-رفتاری، حمایتی و هیپنوتراپی، به ازای هر جلسه‌ی 30 دقیقه‌ای

روان‌درمانی فردی، با روی‌کردهایی مانند تحلیلی، شناختی، رفتاری، شناختی-رفتاری، حمایتی و هیپنوتراپی، به ازای هر جلسه‌ی بیش از 30 دقیقه‌ای

خانواده‌درمانی، زوج‌درمانی، درمان زناشویی و سکس‌تراپی تا 30 دقیقه

خانواده‌درمانی، زوج‌درمانی، درمان زناشویی و سکس‌تراپی بیش از 30 دقیقه

روان‌درمانی فردی، با روی‌کردهایی مانند تحلیلی، شناختی، رفتاری، شناختی-رفتاری، حمایتی، در گروه‌های 8 تا 12 نفر

با توجه به اهمیت استفاده از دیدگاه هم‌کاران، همچون سایر موارد، از هم‌کاران عزیز دعوت می‌شود این متون را مطالعه کرده و پیشنهادهای خود را به دفتر یا ای‌میل انجمن ارسال کنند. پیش‌نهادهای ارسال‌شده توسط هیأت مدیره بررسی خواهد شد و تلاش خواهد شد در صورت برگزاری جلسات بعدی در این زمینه از آن استفاده شود.

.

هیأت مدیره‌ی انجمن علمی روان‌درمانی ایران

٣١ خردادماه ١٣٩٩

.