ظرفیت‌های فرهنگ ایرانی برای روان‌درمانی

یکی از راه‌بردهای روان‌درمانی رفتاری برای مدیریت خشم “ایجاد فاصله و مهلت زمانی کوتاه” است که به فرد توان تسلط بر هیجان‌هایش را می‌دهد.

پیش از ابداع روش‌های رسمی مشاوره و درمان، هر جامعه‌ای شیوه‌ها، رسوم و آیین‌های خود را، به عنوان خزانه‌ی فرهنگی‌اش، می‌سازد تا بتواند از سلامت روان افرادش مراقبت کند و از بروز اختلالات روان در آنها پیشگیری کند.

متنی که در تصویر مشاهده می‌کنید، یکی از این گونه شیوه‌های درمان فرهنگی است که در جای جای متون بازمانده از پیشینیان ما می‌توان مشابه آن را، چه در زمینه مدیریت خشم و چه موارد دیگر، پیدا کرد.

می‌توان حدس زد که بیان همین راه‌برد به زبان و شیوه‌ی فرهنگی هر جامعه، تأثیر متفاوتی بر افراد آن داشته باشد.

بر این اساس می‌توان با رجوع به خزانه‌ی فرهنگی کشورمان، به بازخوانی آن‌ها به منزله‌ی نوعی ظرفیت برای حفظ و ارتقای سلامت روان پرداخت.

دکتر فرنوش صفوی‌فر

روان‌پزشک